Skip to content

Polska w czołówce krajów przeciwdziałających przemocy wobec dzieci według raportu ONZ

Polska została doceniona w oficjalnym raporcie Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children powstałym na podstawie ogólnoświatowego badania nt. przemocy wobec dzieci przeprowadzonego przez Sekretarza Generalnego ONZ. Nasz kraj wymieniony jest w raporcie – obok Szwecji, Austrii, Niemiec, Finlandii, Holandii – jako przykład dobrej praktyki, za wprowadzenie w 2010 roku w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie całkowitego zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci.

Zgodnie bowiem z treścią art. 96 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje wiele działań na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, m.in. poprzez zmiany w ustawodawstwie, działania organizacyjne, kampanie uświadamiające, materiały edukacyjne, etc., o czym można się przekonać odwiedzając dedykowane zakładki na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/ oraz http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dzieci/.

Kolejnym przykładem działań legislacyjnych jest także zasadnicza zmiana w Kodeksie postępowania karnego w postaci sposobu przesłuchania dzieci – pokrzywdzonych przestępstwem oraz dzieci – świadków przestępstwa w toku postępowania karnego. Dzieci pokrzywdzone przestępstwami seksualnymi, a także z użyciem przemocy lub groźby jej użycia już dzisiaj przesłuchiwane są wyłącznie raz, przez sędziego z udziałem biegłego psychologa, bez obecności innych osób, w przyjaznych warunkach. Kolejne wprowadzane zmiany będą dotyczyć poszerzenia grupy osób przesłuchiwanych w taki sposób, szczegółowego określenia zasad przystąpienia do przesłuchania oraz warunków technicznych, jakie spełniać mają pomieszczenia do przesłuchiwania takich osób, w tym urządzeń do nagrywania i zapisu przesłuchania.

Podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i inne resorty, działania mają na celu wzmocnienie ochrony dzieci przed przemocą, a także wypracowanie wysokich standardów pomocy i sposobów najbardziej delikatnego postępowania z tą wrażliwą grupą pokrzywdzonych w toku postępowania. Celem nadrzędnym jest dobro dziecka, zwłaszcza pokrzywdzonego przestępstwem i należy czynić wszystko, aby dzieci mogły przejść bez szwanku przez trudny etap postępowania karnego. Wprowadzane przepisy i regulacje mają taki właśnie cel, a także służą wzmocnieniu wrażliwości służb i organów, mających bezpośredni kontakt z dziećmi.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

(2014.01.10)