Skip to content

Termin Sporządzenia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w 2011 roku do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), gminy, powiaty i samorząd województwa  zobowiązane są do przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej. Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa.

W celu sporządzenia informacji zbiorczej konieczne jest zapoznanie się z ocenami zasobów pomocy społecznej  przygotowanymi przez wszystkie gminne i powiatowe jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uzupełnienie i przekazanie sporządzonej przez Państwa Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2014 roku.

link do CAS: https://cas.mpips.gov.pl:8443/CAS/start?_OBSZAR=PS