Skip to content

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Rozwiązywanie sytuacji trudnych w obszarze pomocy dziecku i rodzinie- wymiana dobrych praktyk”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatne szkolenie „Rozwiązywanie sytuacji trudnych w obszarze pomocy dziecku i rodzinie – wymiana dobrych praktyk”.

Miejsce szkolenia:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38, 20 – 601 Lublin, sala konferencyjna – piętro VIII;

Termin szkolenia:
16.04.2014 r.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Kryzys w rodzinie – rozwojowy czy dysfunkcjonalny – metody i formy pracy z rodziną.
Program obejmuje 8 godzin dydaktycznych, w tym wykład dotyczący kryzysu w rodzinie. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatu, którego celem jest praca z grupą mającą styczność z problemem kryzysu w rodzinie w codziennej pracy. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności  w zakresie udzielania wsparcia (interwencji) rodzinie, w różnych formach kryzysu. W czasie szkolenia trener przeznaczy czas na omówienie/przećwiczenie oraz rozwiązanie problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia. Szkolenie będzie również dobrą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie pracy z rodziną.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Uczestnikiem szkolenia może zostać pracownik instytucji wsparcia dziecka i rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887) oraz jednostki organizacyjnej pomocy społecznej wymienionej w art. 6 pkt. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593)

W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby zatrudnione na stanowisku pracownik socjalny, które nie korzystały do tej pory ze wsparcia w ramach projektu systemowego ROPS w Lublinie.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu?

Należy wypełnić i dostarczyć do dnia 11.04.2014 r. formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej)
•    e-mailem na adres: ewa.kasprzak@lubelskie.pl
•    faksem na numer: fax 81 528 76 25
•    osobiście/ drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin;

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych oraz ciepły posiłek w trakcie szkolenia.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:

Ewa Kasprzak

tel.: 81 528 76 22
fax: 81 528 76 25
mail: ewa.kasprzak@lubelskie.pl

Pliki do pobrania