Skip to content

Informacja dla PCPR i organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką uzależnień

Serdecznie zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki 2014, który odbędzie się 14 czerwca 2014 roku o godz. 16.00. Kampania ta jest przeprowadzana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w porozumieniu z Komendą Wojewódzka Policji w Lublinie w ramach realizowanego przez Komendę Główną Policji programu „Profilaktyka a Ty”. Cele tego programu to:

  • komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami,
  • zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw,
  • inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi,
  • tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień.

Prosimy zatem o rozesłane informacji o tej akcji do instytucji między innymi urzędów, poradni i organizacji pozarządowych działających na Państwa terenie, które zajmują się profilaktyką uzależnień wraz zaproszeniem do aktywnego udziału. Materiały informacyjne dotyczące kampanii Ogólnopolski Głos Profilaktyki 2014 znajdują się na stronie internetowej http://pat.policja.gov.pl. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt podinspektorem Mariuszem Rozwód – Tel. 517 458 363.