Skip to content

Podsumowanie dwudniowej konferencji międzynarodowej pn. „Międzynarodowe sympozjum dotyczące uzależnień”

W dniach 12-13.11.2013 r. w Hotelu Rubikon w Lublinie odbyła się konferencja międzynarodowa  pn.  „Międzynarodowe sympozjum dotyczące uzależnień”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Sympozjum zorganizowało i przeprowadziło „Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Zakład Aktywności Zawodowej” w Lublinie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

W konferencji udział wzięło 150 osób, w tym przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej odpowiedzialni za realizację Programów Przeciwdziałania Narkomanii, członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkowie organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką uzależnień oraz przedstawiciele innych instytucji zajmujących się bezpośrednio problematyką uzależnień.

Na program sympozjum składały się m.in. wystąpienia zagranicznych prelegentów z Litwy i Łotwy, działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom.

Uczestnicy konferencji międzynarodowej zostali powitani przez Panią Aleksandrę Warmińską – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz Pana Tomasza Pękalskiego – Członka Zarządu Województwa Lubelskiego.

Głównym celem niniejszego sympozjum była próba wyodrębnienia efektywnych form współpracy oraz działań profilaktycznych w zakresie uzależnień i umożliwienie uczestnikom, którzy na co dzień zajmują się wyżej wymienioną problematyką, swobodnej wymiany doświadczeń.

Uczestnicy sympozjum zostali zapoznani z danymi dotyczącymi realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS na lata 2011-2015.

Jedną z istotnych kwestii zaprezentowanych podczas konferencji międzynarodowej była pomoc instytucjonalna w zakresie uzależnień innych niż uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Omówiono problemy i wyzwania w pracy pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz policji w tematyce uzależnień. Poruszono także kwestię nowych substancji psychoaktywnych w kontekście współpracy międzynarodowej. Dużo miejsca poświęcono na zaprezentowanie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień oraz funkcjonowania osoby uzależnionej w relacjach społeczno-zawodowych. Prelegenci zagraniczni zaprezentowali system i metody pracy z osobami uzależnionymi stosowane na terenie Litwy oraz Łotwy.

W trakcie sympozjum odbyły się również warsztaty dotyczące diagnozy i metod pracy z osobą uzależnioną oraz warsztaty z zakresu wywiadu motywującego jako metody pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Prelegenci zagraniczni zapoznali uczestników z dobrymi praktykami stosowanymi na terenie krajów przez nich reprezentowanych.

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w sympozjum. Wyrażamy nadzieję, że prezentowane treści spełniły Państwa oczekiwania, pogłębiły wiedzę i przyniosą oczekiwane rezultaty w pracy zawodowej.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów oraz z galerią zdjęć, które znajdują się w poniższych załącznikach.

Pliki do pobrania: