Skip to content

Podsumowanie dwudniowej konferencji szkoleniowej dla przedstawicieli samorządów gminnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki uzależnień i współuzależnień w województwie lubelskim.

Podsumowanie dwudniowej konferencji szkoleniowej dla przedstawicieli samorządów gminnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki uzależnień i współuzależnień w województwie lubelskim.
W dniach 25-26.11.2013 r. w Hotelu Rubikon w Lublinie odbyła się dwudniowa konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli samorządów gminnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki uzależnień i współuzależnień w województwie lubelskim. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W konferencji udział wzięło 200 osób, w tym przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej odpowiedzialni za realizację Programów Przeciwdziałania Narkomanii, członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkowie organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką uzależnień oraz przedstawiciele innych instytucji zajmujących się bezpośrednio problematyką uzależnień.

Pani Aleksandra Warmińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie powitała uczestników konferencji oraz zaprezentowała temat dotyczący realizacji zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Głównym celem konferencji szkoleniowej było dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy, podstaw teoretycznych oraz praktycznych w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych w obszarze pomagania rodzinom dotkniętym problemem uzależnień w kontekście pracy pracownika jednostki samorządu terytorialnego, realizującego program przeciwdziałania uzależnieniom.

Podczas konferencji omówione zostały zagadnienia dotyczące problemu substancji psychoaktywnych, w tym świadomości zachowań ryzykownych związanych z ich używaniem wśród młodzieży oraz problem uzależnienia ze względu na płeć. Poruszono kwestię aktywności samorządów gminnych w obszarze pomocy dla osób uzależnionych oraz zaprezentowano dobre praktyki w tym zakresie na przykładzie Miasta Lublin.

Innym istotnym zagadnieniem omówionym podczas konferencji było współwystępowanie problemu uzależnienia i przemocy. Ponadto, przekazano treści dotyczące zakresu i skuteczności działań organu wymiaru sprawiedliwości oraz policji w odniesieniu do sprawcy przemocy. Skupiono się również na działaniach policji ukierunkowanych na zapobieganie uzależnieniu.

Na przykładzie Stowarzyszenia MONAR oraz Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z „U” prezentowano dobre praktyki stosowane ośrodkach terapeutycznych.
W ramach konferencji, reprezentant Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przedstawił wyniki badania ESPAD 2011. Z kolei przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zaprezentował „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Podczas konferencji odbył się spektakl pt. ”W drogę” w wykonaniu Teatru Przebudzenie, działającego w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy „Misericordia”. Przedstawienie w reżyserii Ewy Dudziak dotyczyło biografii osoby uzależnionej od narkotyków i alkoholu. Powstało w ramach teatroterapii osób z zaburzeniami psychicznym, będących podopiecznymi ww. ośrodka.

W ramach konferencji odbyły się również warsztaty, m.in. na temat rozpoznawania zachowań narkotykowych i dopalaczowych, Alkoholowego zespołu płodowego (FAS), roli pracownika socjalnego w motywowaniu do terapii osób współuzależnionych oraz aspektów prawnych dotyczących gminnych programów profilaktycznych.

Konferencję zorganizowało i przeprowadziło „Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Zakład Aktywności Zawodowej” w Lublinie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom dziękujemy za udział w konferencji szkoleniowej. Wyrażamy nadzieję, że treści przekazane podczas konferencji sprostały Państwa wymaganiom, pogłębiły dotychczasową wiedzę i okażą się przydatne w działalności zawodowej.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów oraz z galerią zdjęć, które znajdują się w poniższych załącznikach.

Pliki do pobrania: