Skip to content

Zapraszamy na bezpłatną konferencję „Partnerstwo i współpraca- współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecka”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatną konferencję: „Partnerstwo i współpraca- współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecka„ Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce konferencji:
Hotel Focus Centrum Konferencyjne, u. Skowronkowa 2, 20-832 Lublin

Termin konferencji:
16.10.2014 r.

Zakres merytoryczny konferencji:

  1. Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Olgierd Podgórski – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS,  Anna Kuszczuk – Główny Specjalista Wydziału Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS
  2. Rezyliencja, jako proces zdrowienia dziecka doświadczającego traumy – Jadwiga Kuśmierska – Psychoterapeuta
  3. Prawo dziecka do dobrej przyszłości – Barbara Paczos – Kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie, Beata Ożóg – Kierownik Ośrodka Adopcyjnego Filia Chełm
  4. Rola stabilnego środowiska wychowawczego w rozwoju dziecka – dr Małgorzata Sitarczyk – Psycholog, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  5. Warunki dobrego przygotowania powrotu dziecka do rodziny naturalnej z uwzględnieniem współpracy instytucji i rodziny biologicznej – Mirosław Sobkowiak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
  6. Praca z rodziną biologiczną na rzecz powrotu dziecka do rodziny – przedstawienie dobrych praktyk placówki opiekuńczo – wychowawczej – Sławomir Piotrowski – Dyrektor Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Lublinie; Ludwik Zboch – Dyrektor Wioski Dziecięcej SOS w Biłgoraju
  7. Warsztaty równoległe:
  • Warsztat I: FreD goes net – program profilaktyczny dla dzieci i rodzin –  Urszula Grodzicka –Pedagog, specjalista terapii uzależnień Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie
  • Warsztat II: Budowanie przyszłości dziecka w rodzinie adopcyjnej- Barbara Paczos – Kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie, Beata Ożóg – Kierownik Ośrodka Adopcyjnego Filia Chełm
  • Warsztat  III: Monitorowanie sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej – Mirosław Sobkowiak- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Kto może wziąć udział w konferencji?
Uczestnikami konferencji mogą zostać:
a)    pracownicy jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wymienionych w art. 2 pkt. 3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b)    pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wymienionych w art. 6 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy,
c)    pracownicy, członkowie oraz wolontariusze organizacji pozarządowych działających na rzecz dziecka i rodziny;
d)    przedstawiciele innych służb społecznych np. kuratorzy sądowi, policjanci, pracownicy urzędów pracy, pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe;
e)    pracownicy innych jednostek pomocy i integracji społecznej
z terenu województwa lubelskiego.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konferencji?
Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy do dnia 08.10.2014 (do pobrania poniżej)
•    e-mailem na adres: ewa.kasprzak@lubelskie.pl
•    faksem na numer: 81 528 76 25
•    osobiście/ drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin.

Pliki do pobrania