Skip to content

Archiwum dnia: 17 października 2014

Informacja dotycząca otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. – Ogłoszenie Nr 2/2014 z dnia 23 września 2014 r.

Komisja konkursowa powołana Uchwałą Nr CCLXXVIII/5642/2014  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokonała oceny formalnej ofert, które wpłynęły na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: „Przeciwdziałanie ubóstwu mieszkańców województwa lubelskiego poprzez dystrybucję żywności”. Więcej informacji

  |