Skip to content

Konferencja pt. „Partnerstwo i współpraca – współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecku”.

W dniu  16 października 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zorganizował konferencję pt. „Partnerstwo i współpraca – współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecku”. Działanie realizowane było w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Inauguracji konferencji dokonała Aleksandra Warmińska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Problematyka konferencji dotyczyła zagadnień związanych z oceną sytuacji współczesnej rodziny oraz podejmowała trudny temat decyzji o ingerencji we władzę rodzicielską. W programie konferencji wiele miejsca poświęcone zostało dobrej współpracy osób i instytucji w ramach realizowanych zadań związanych z zapewnieniem bezpiecznej przyszłości dziecka.
Część merytoryczna konferencji rozpoczęła się wystąpieniem Anny Kuszczuk, Głównego Specjalisty Wydziału Opieki nad Dzieckiem  i Rodziną, Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS, która przedstawiła Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Następnym punktem programu było wystąpienie Jadwigi Kuśmierskiej, psychoterapeuty, które dotyczyło mechanizmu rezyliencji jako procesu zdrowienia dziecka doświadczającego traumy. Pani Jadwiga Kuśmierska zaprezentowała istotę rezyliencji, procesy i czynniki rezyliencji wśród dzieci krzywdzonych, a także kryteria rezyliencji jako pozytywnej adaptacji.
Ciekawym punktem programu było również przedstawienie zagadnienia dotyczącego roli stabilnego środowiska wychowawczego w rozwoju dziecka, które zaprezentowała prof. Wioletta Tuszyńska – Bogucka.
Warunki dobrego przygotowania powrotu dziecka do rodziny naturalnej z uwzględnieniem współpracy instytucji  i rodziny biologicznej przedstawił Mirosław Sobkowiak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Na zakończenie części wykładowej konferencji zaprezentowane zostały dobre praktyki w działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych na przykładzie Wioski Dziecięcej SOS w Biłgoraju, które przedstawił Ludwik Zboch, Dyrektor ww. placówki. Sławomir Piotrowski , Dyrektor Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg – Zarembiny zaprezentował przykłady pracy z rodziną biologiczną na rzecz powrotu dziecka do rodziny.

Każdy z uczestników konferencji miał możliwość wzięcia udziału w jednym z trzech warsztatów  obejmujących zagadnienia z zakresu: monitorowania sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej – warsztat prowadził Mirosław Sobkowiak, Dyrektor PCPR w Gostyniu; budowania przyszłości dziecka w rodzinie adopcyjnej – warsztat prowadziła Barbara Paczos, Kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie  we współpracy z Beatą Ożóg, Kierownikiem Ośrodka Adopcyjnego Filia Chełm  oraz założeń programu profilaktycznego dla dzieci i rodzin FreD goes net – warsztat poprowadziła Urszula Grodzicka, specjalista terapii uzależnień Ośrodku Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, umożliwiły uczestnikom poznanie zasad prawidłowego funkcjonowania dziecka w rodzinie adopcyjnej i zastępczej. Ponadto uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać międzynarodowy program profilaktyki selektywnej umożliwiający wczesną interwencję wobec młodzieży używającej substancji psychoaktywnych, który rekomendowany został przez Komisję Zdrowia UE oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii .

Konferencja pt. „Partnerstwo i współpraca – współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecku”.  po raz kolejny spotkała się z dużym zainteresowaniem. W spotkaniu wzięło udział blisko 150 osób, przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa lubelskiego.

Wszystkim uczestnikom konferencji pragniemy podziękować za uczestnictwo oraz życzyć kolejnych sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań w dalszej pracy na rzecz dziecka i rodziny.

Galeria zdjęć: