Skip to content

Relacja ze spotkania nt. utworzenia sieci współpracy instytucji działających na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, był gospodarzem spotkania dotyczącego utworzenia lokalnej sieci współpracy między instytucjami zaangażowanymi na rzecz przeciwdziałania przemocy i działających na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Spotkanie odbyło się 29 października 2014 r. w siedzibie ROPS w Lublinie.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji i podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz ograniczania przemocy. W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób reprezentujących m.in. powiatowe, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Aleksandra Warmińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, która zachęcała do nawiązania współpracy wskazując zalety partnerstwa między instytucjonalnego w tym obszarze oraz przywołała przykład tego typu dobrej praktyki w województwie warmińsko-mazurskim. Przekazała również informację dotyczącą planowanych specjalistycznych szkoleń dla kadry udzielającej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Szkolenia te będą skierowane do osób i instytucji, które wezmą udział w planowanej sieci współpracy. Pracownicy ROPS w Lublinie przedstawili natomiast założenia, cele i priorytety Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016.

Wśród zaproszonych gości znalazło się wielu znakomitych specjalistów reprezentujących centralne i regionalne instytucje realizujące zadania z zakresu Krajowego i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Swoją prezentację przedstawił m.in. Pan porucznik Roman Kowal, reprezentujący Zakład Karny w Opolu Lubelskim, który przedstawił zgromadzonym koncepcję współpracy pomiędzy zakładem karnym a ośrodkami interwencji kryzysowej działającymi na terenie województwa lubelskiego. Natomiast Pan Przemysław Nozdryn – Płotnicki, Główny Specjalista, Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz ds. Promocji Mediacji w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości mówił o założeniach i celach funduszu pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej. Spotkanie miało również na celu przybliżenie dobrych praktyk w systemie pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Standardy pomocy zostały zaprezentowane na przykładzie:

  • Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie – reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Zielińską, kierownik CIK w Lublinie,
  • Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – o którym mówiła kierownik SOW, Pani Agnieszka Bujko,
  • Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej – kierowanym przez Panią Iwonę Przewor.

Galeria zdjęć: