Skip to content

Informacja dla organizacji pozarządowych o możliwości składania ofert na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie pozakonkursowym.

Informujemy, że w dniu 31 października 2014 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przeznaczył dodatkowe środki na zlecanie  zadań organizacjom pozarządowym w kwocie 63 080,90 zł. Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118) istnieje możliwość składania przez organizacje pozarządowe ofert w trybie pozakonkursowym na następujące zadania:

1.organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych –  aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby,

2.organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów,  kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych
w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji,

3.prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego
i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,

4.prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych
do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach,

5.organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

6. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy,

7.organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach,

8. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,

9. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, (w tym art.działania związane z promocją Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych),
10. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.

Termin realizacji zadań nie może przekroczyć 30 grudnia 2014r. Zadania ujęte w ofertach powinny mieć charakter wojewódzki tj. powinny obejmować uczestników  z co najmniej 3 powiatów województwa.  Oferty należy składać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.