Skip to content

Wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Szanowni Państwo,

Z inicjatywy Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości, zamieszczamy wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Pomoc świadczona jest na terenie całego kraju, w każdym województwie pomocy dla pokrzywdzonych udziela co najmniej jeden lub kilka Podmiotów, do których osoby pokrzywdzone mogą się zwrócić w celu udzielenia pomocy specjalistycznej; prawnej, psychologicznej czy tez pomocy materialnej, a mianowicie:

  • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
  • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
  • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
  • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-7;
  • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
  • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

 

Dokumenty do pobrania: