Skip to content

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego ROPS realizowanego w ramach PO KL w latach 2007 – 2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji podsumowującej realizację projektu w latach 2007 – 2015. Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W konferencji planowany jest udział Pani Krystyny Wyrwickiej – Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS, która przedstawi rolę pomocy społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu zgodnie z aktualnymi dokumentami i projektami o charakterze strategicznym.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące inwestycyjnej polityki społecznej i aktywnej integracji w ujęciu teoretycznym – naukowym oraz praktycznym – zastosowanym w realizacji projektów ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w latach 2007 – 2015. Przedstawione zostaną również zagadnienia dotyczące włączenia społecznego w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2007 – 2015. Ponadto omówione zostaną możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej w przyszłej perspektywie finansowej dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Miejsce konferencji:
Hotel Focus Centrum Konferencyjne, Al. Warszawska  109, 20-832 Lublin

Termin konferencji:
31 marca 2015 r.

 Kto może wziąć udział w konferencji?

Uczestnikami konferencji mogą zostać pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa lubelskiego realizujący działania w zakresie aktywnej integracji.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konferencji?
Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy do dnia 25 marca 2015 (do pobrania poniżej)
•    e-mailem na adres: agnieszka.winiarczyk@lubelskie.pl
•    faksem na numer: 81 528 76 25
•    osobiście/ drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin.

Pliki do pobrania

Karta zgłoszeniowa

Regulamin rekrutacji