Skip to content

Konsultacje społeczne Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych lata 2016 – 2020

Wojewódzki Program na Rzecz osób Starszych na lata 2016 – 2020 powstał z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Jest on kontynuacją Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2013 – 2015.

Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Nr 25/2015 z dnia 27 maja 2015 r. został powołany Zespół ds. opracowania Wojewódzkiego Programu na Rzecz osób Starszych na lata 2016 – 2020. Prace Zespołu rozpoczęły się w dniu 29 maja 2015 r. Zespół dokonał wyboru pięciu obszarów problemowych: zdrowie i profilaktyka, system wsparcia – infrastruktura i usługi socjalne, aktywność i udział w życiu społecznym osób starszych, aktywność zawodowa osób 50+ i bezpieczeństwo. W ramach w/w obszarów zostały utworzone grupy robocze, które podczas warsztatów wypracowały zarys programu. Odpowiedzialnym za proces przygotowania projektu Programu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Projekt Programu był konsultowany z Wojewódzką Radą ds. Polityki Senioralnej na posiedzeniu Rady w dniu 24 czerwca 2015 r. Następnie został przesłany drogą elektroniczną członkom rady w celu zapoznania i zgłoszenia uwag.

Uwagi do Programu na załączonym formularzu prosimy kierować na adres:

anna.bekier@lubelskie.pl lub rops@lubelskie.pl do dnia 18 września 2015r.

Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2016 – 2020

Formularz zgłaszania uwag konsultacje otwarte ROPS