Skip to content

Raport z badania społecznego: „Diagnoza potrzeb, dobrych praktyk i trudności w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy – badania jednostek realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy na terenie województwa lubelskiego”

Raport z badania społecznego:Diagnoza potrzeb, dobrych praktyk i trudności w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy – badania jednostek realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy na terenie województwa lubelskiego”

Informujemy, że na stronie internetowej ROPS w Lublinie dostępny jest raport: „Diagnoza potrzeb, dobrych praktyk i trudności w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy
– badania jednostek realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy na terenie województwa lubelskiego”. Niniejszy raport stanowi prezentację wyników badania zrealizowanego wiosną 2015 roku przez firmę Realizacja Sp. z.o.o. na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Celem badania była diagnoza potrzeb, dobrych praktyk i trudności w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy. Do celów szczegółowych zaliczono:

 • Określenie potrzeb podmiotów w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych
 • Wskazanie przykładów nowatorskich rozwiązań, dobrych praktyk, skutecznych mechanizmów realizacji zadań
 • Opis korzyści i problemów płynących z pracy w zakresie przeciwdziałania przemocy
 • Opis korzyści i trudności współpracy międzyinstytucjonalnej
 • Określenie czynników prowadzących do trudności w realizacji zadań ustawowych
  i statutowych
 • Skala trudności w realizacji zadań ustawowych i statutowych
 • Ocena skuteczności oddziaływań interwencyjnych
 • Określenie postaw społecznych korzystanie i niekorzystanie wpływających na skuteczność oddziaływań przeciwprzemocowych
 • Czynniki pomagające i utrudniające podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy
 • Ocena kampanii społecznych i ich wpływu na realizację zadań związanych
  z przeciwdziałaniem przemocy realizowanych w ostatnich 3 latach

Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem technik ilościowych i jakościowych. Badanie ilościowe realizowano za pomocą techniki PAPI, badanie jakościowe zaś techniką FGI.
W niniejszym badaniu udział wzięło 196 przedstawicieli instytucji przeciwdziałania przemocy, w tym: przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych działających na terenie województwa lubelskiego, pełnomocnicy powiatów i miast na prawach powiatów w zakresie realizacji zadań związanych
z przeciwdziałaniem przemocy, przedstawiciele specjalistycznych ośrodków wsparcia ofiar przemocy w rodzinie z terenu województwa lubelskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zachęcamy do lektury

Raport_Diagnoza potrzeb, dobrych praktyk i trudności w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy