Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przejawiającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”

Miejsce szkolenia:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej , ul. Zana 38, 20-601 Lublin, Sala Konferencyjna VIII piętro.

 

Terminy szkolenia: 

 • Gr. I: 21 czerwiec 2016 r.
 • Gr. II: 22 czerwiec 2016 r.
 • Gr. III: 24 czerwiec 2016 r.
 • Gr. IV: 28 czerwiec 2016 r.
 • Gr. V: 29 czerwiec 2016 r.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest doskonalenie wiedzy w zakresie oceny sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej kryzysem oraz wypracowanie narzędzi do monitorowania sytuacji rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny.  

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

 

 1. Ocena zasobów i potrzeb rodziny.
 • Ocena zasobów własnych rodziny (zaspakajanie potrzeb materialnych, więzi
  w rodzinie, relacje, komunikacja),
 • Ocena zasobów otoczenia rodziny ( szkoła, sąsiedzi, rodzina),
 • Ocena obszarów do pracy z rodziną (potrzeb rodziny).
 1. Diagnoza obszarów do pracy z rodziną w kontekście zaspakajania potrzeb dziecka:
 • wypracowanie wzoru narzędzia, które pomoże w diagnozie sytuacji dziecka.
 1. Plan pracy z rodziną jako efekt sporządzonej diagnozy z uwzględnieniem:
 • zaspokojenia potrzeb dziecka,
 • pełnienia prawidłowych ról w rodzinie, umiejętności wychowawczych,
 • możliwości otrzymania wsparcia w środowisku lokalnym
 • praca zespołowa ( z rodziną),
 1. Okresowa ocena sytuacji rodzin:
 • w jaki sposób dokonać oceny rodziny,
 • po czym poznać, że w rodzinie nastąpiła zmiana.
 1. Dokumentowanie pracy asystenta rodziny (opracowanie jednolitego wzoru dokumentacji).

 

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Uczestnikami szkolenia mogą zostać pracownicy samorządu gminnego i powiatowego realizujących zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa lubelskiego.

 

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu?

Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) e-mailem na adres: k.kornak@iszb.pl, faksem: tel. 81 470 71 74 lub pocztą na adres: Instytut Szkoleń Biznesowych Mariusz Wiśniewski ul. Czwartaków 18, 20-045 Lublin

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, wyżywienie w trakcie szkolenia oraz certyfikat.

 

Szkolenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizuje firma: Instytut Szkoleń Biznesowych Mariusz Wiśniewski

Adres: ul. Czwartaków 18, 20-045 Lublin

Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi do dnia 17 czerwca 2016 roku.

 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Katarzyna Kornak tel. 881 955 844
Pliki do pobrania:

karta zgłoszeniowa

Regulamin rekrutacji