Skip to content

Informacja o możliwości składania ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przypomina o możliwości składania ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wzór oferty reguluje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

W przypadku zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych należy stosować również  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym – w ofercie należy wpisać rodzaj zadania określony w tym rozporządzeniu.

Podmioty uprawnione – organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.

Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania i posiadania przez ROPS  środków finansowych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Ośrodek zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. w swojej siedzibie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  3. na stronie internetowej.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie powyższego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, niezwłocznie zawiera się umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych temu samemu podmiotowi  w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Wysokość środków finansowych przyznanych w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Oferty z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej zawodowej osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki uzależnień adresowane do Województwa Lubelskiego należy składać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin. W załącznikach wzory oferty i sprawozdania.

oferta

sprawozdanie