Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na bezpłatne trzydniowe szkolenie. „Dzieci wobec przemocy rówieśniczej – diagnoza, przeciwdziałanie, pomoc”.

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Hotelu Fokus, Warszawska 109, 20-832 Lublin

Termin szkolenia:  11, 12, 13 października 2016 r.

Cele szkolenia:

 • dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy, podstaw teoretycznych oraz praktycznych w zakresie zagadnień związanych z rozpoznawaniem u dzieci i młodzieży symptomów doznawania przemocy, bycia świadkiem przemocy lub stosowania przemocy,
 • radzenie sobie z dziećmi i młodzieżą, których dotyczy problem stosowania przemocy,
 • umiejętność rozmowy i pomocy dzieciom doznającym przemocy rówieśniczej i/lub będącej świadkami przemocy rówieśniczej,
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat sposobów zapobiegania i możliwości pomocy dzieciom i młodzieży uwikłanym w przemoc rówieśniczą oraz ich rodzinom, w tym
  w szczególności: promowanie odpowiednich zachowań, propagowanie rzetelnych
  i aktualnych informacji w zakresie problematyki przemocy rówieśniczej, minimalizowanie czynników ryzyka.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 1. Definicja przemocy rówieśniczej.
 2. Formy przemocy rówieśniczej:

– przemoc bezpośrednia,

– przemoc pośrednia, w tym cyberprzemoc.

 1. Skutki przemocy (aspekty: pedagogiczne, socjologiczne, prawne, psychologiczne) uwzględniające trzy strony problemu:

– perspektywa ofiar przemocy,

– perspektywa agresorów,

– perspektywa świadków przemocy i/lub dzieci, które przyłączają się (pomagają) agresorowi.

 1. Czynniki ryzyka wystąpienia przemocy rówieśniczej. Symptomy występowania przemocy.
 2. Charakterystyka ofiar przemocy rówieśniczej. Cechy charakterystyczne.
 3. Sprawcy przemocy. Cechy charakterystyczne.
 4. Sposoby pomocy ofierze przemocy rówieśniczej.
 5. Zasady postępowania wobec sprawców przemocy.
 6. Wskazówki do budowania spójnego systemu interwencji w sytuacji wystąpienia przemocy rówieśniczej.
 7. Zasoby instytucjonalne i praca z rodziną.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie skierowane jest do pracowników: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, członków zespołów interdyscyplinarnych, oświaty, Policji, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego, punktów konsultacyjnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności pracujących z dziećmi, np. w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego itp.  z terenu województwa lubelskiego.

 

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu?

Należy wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) na adres: Instytut Szkoleń Biznesowych, ul. Czwartaków l8,20-045 Lublin lub faksem na numer:
/81/ 470-71-74 lub drogą elektroniczną na adres: k.kornak@iszb.pl.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września  2016 r.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, noclegi i wyżywienie w trakcie szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Szkolenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizuje firma:

Instytut Szkoleń Biznesowych,

Czwartaków l820045 Lublin

Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi.

 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Katarzyna Kornak

tel. 881-955-844

e- mail: k.kornak@iszb.pl

Pliki do pobrania

Regulamin rekrutacji

karta zgłoszeniowa