Skip to content

Publikacja formularza oceny zasobów pomocy społecznej w Centralnej Aplikacji Statystycznej

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w Centralnej Aplikacji Statystycznej opublikowany został formularz oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gminy, powiaty i samorząd województwa zobowiązane są do przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej. Ocenę zasobów pomocy społecznej organ wykonawczy gminy i powiatu przedstawia co roku odpowiednio radzie gminy lub radzie powiatu do dnia 30 kwietnia.
Zarząd województwa przedstawia OZPS sejmikowi województwa do dnia 30 czerwca.

W celu sporządzenia informacji zbiorczej konieczne jest zapoznanie się z ocenami zasobów pomocy społecznej przygotowanymi przez wszystkie gminne i powiatowe jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uzupełnienie formularza dotyczącego Państwa gminy/powiatu i przekazanie go do Centralnej Aplikacji Statystycznej w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2017 roku.