Skip to content

Zapytanie ofertowe nr DZPR.RJ.2321.10.2017 Usługa dotycząca wsparcia dla JST w zakresie wdrażania i tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej oraz innych dokumentów o charakterze strategicznym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr sprawy DZPR.RJ.2321.10.2017,  którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania dotyczącego wsparcia dla JST w zakresie wdrażania i tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej oraz innych dokumentów o charakterze strategicznym w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL na lata 2014-2020 pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizowanego  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Treść zapytania ofertowego w tym  szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia oraz formularz ofertowy  znajduje się załącznikach  do  niniejszej  wiadomości.

Oferty należy składać do dnia  17 marca  2017 r.

Osoba do kontaktu: Renata Jońska, tel. 81 528 76 24; e-mail renata.jonska@lubelskie.pl , kwestie formalno – prawne : Karolina Możdżeń, tel.: 81 528 76 29, e-mail: Karolina.mozdzen@lubelskie.pl

Załączniki

  1. Treść zapytania ofertowego DZP.RJ.2321.10.2017
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy- DZPR.RJ.2321.10.2017
  3. Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia wykonawcy – DZPR.RJ.2321.10.2017