Skip to content

Zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy świadczącego usługi administrowania strony internetowej na domenie lubelskie.pl pn. www.ekonomiaspolecznalubelskie.pl wykonanej w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Nr sprawy DZPR.ZJ.2321.14.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr sprawy DZPR.ZJ.2321.14.2017,  którego przedmiotem zamówienia  jest świadczenie usługi administrowania strony internetowej ekonomia społeczna na domenie lubelskie.pl www.ekonomiaspolecznalubelskie.pl wykonanej w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Treść zapytania ofertowego w tym  szczegółowy Opis   Przedmiotu  Zamówienia, Wykaz Wykonywanych Usług oraz Formularz Ofertowy  znajduje się w załącznikach  do niniejszego zapytania.
Oferty należy składać do dnia  26 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00.

Osoba do kontaktu: Zofia Jaroszek , tel. 81 528 76 29; e-mail zofia.jaroszek.rops@gmail.com

Załączniki:
1. Treść zapytania ofertowego DZPR.ZJ.2321.14.2017
2. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 
3. Załącznik nr 2  – Opis Przedmiotu Zamówienia
4. Załącznik nr 3 – Wykaz Wykonywanych Usług