Skip to content

Zaproszenie do udziału w spotkaniach wspierających samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej z terenu powiatu: bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego, włodawskiego i kraśnickiego.

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkania wspierające samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej  w ramach utworzonej platformy współpracy z terenu powiatu: bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego, włodawskiego i kraśnickiego.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL na lata 2014 – 2020 pn. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Miejsce i termin spotkania:

 1. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej adres: ul. Brzeska 41, 21- 500
  05.09.2017, godz. 8.45 – 16.00
 1. Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim adres: ul. Warszawska 32, 21- 300
  08.09.2017, godz. 8.45 – 16.00
 1. Starostwo Powiatowe w Parczewie adres: ul. Warszawska 24, 21- 200
  22.09.2017, godz. 8.45 – 16.00
 1. Starostwo Powiatowe we Włodawie adres: Al. J. Piłsudskiego 24, 21- 200
  25.09.2017, godz. 8.45 – 16.00
 1. Starostwo Powiatowe w Kraśniku adres: ul. Niepodległości 20, 23- 210
  29.09.2017, godz. 8.45 – 16.00

O terminach spotkań wspierających w październiku i listopadzie – dla kolejnych powiatów województwa lubelskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie będzie informował na bieżąco.

Program spotkania:

8.45 – 09.00   –  rejestracja uczestników spotkania

09.00 – 10.30 –  rozpoczęcie spotkania, część wykładowa zakończona panelem dyskusyjnym

 1. Jak skutecznie i efektywnie integrować jednostki samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej? Jaką rolę odgrywają podmioty lokalne/ jaką rolę mogą one odegrać w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego? Współpraca merytoryczna PES i JST.
 1. Partycypacyjna, świadoma polityka wspólnoty samorządowej a realny rozwój ekonomii społecznej.
 1. JST jako założyciel/ przystępujący do przedsiębiorstwa społecznego/PES. Odpowiedzialność za działania PES założonego przez JST.

10.00- 10.30 Panel dyskusyjny :

Analiza SWOT sytuacji podmiotów ekonomii społecznej w powiecie. Wnioski.

10.30 – 10.45 – przerwa kawowa

10.45– 13.00 – warsztaty ( 3 h dydaktyczne)

 1. Czy i w jaki sposób samorząd terytorialny może wspierać/uczestniczyć we wspieraniu oddolnych inicjatyw, aktywności obywatelskiej, które stanowią istotę ekonomii społecznej? Jakie oddolne inicjatywy w powiecie/gminie można wykorzystać na rzecz ekonomii społecznej?
 2. Jakie mamy zasoby miejscowe i czy są one cenne dla ekonomii społecznej rozwijanej lokalnie?
 3. Czy lokalni decydenci interesują się ekonomią społeczną? W jaki sposób ekonomia społeczna może zainteresować lokalnych decydentów?
 4. Jak efektywnie włączać narzędzia/inicjatywy ekonomii społecznej w planowanie strategiczne/ operacyjne samorządu terytorialnego?

13.00 – 14. 00 – przerwa obiadowa

14.00 – 16.15 – warsztaty ( 3 h dydaktyczne)

 1. Jakie działania samorządu mogą budować markę ekonomii społecznej, jej rozpoznawalność i kształtować społecznie odpowiedzialne postawy konsumenckie? Jak zwiększać widoczność podmiotów ekonomii społecznej?
  Kto może pomagać budować markę ekonomii społecznej w gminie/powiecie?
 2. W jaki sposób i w jakim trybie można zlecać PES realizację zadań publicznych? Klauzule społeczne i społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w naszej gminie.
 3. Jak finansowo i pozafinansowo wspierać działanie podmiotów ekonomii społecznej w gminie?
 4. Rynek pracy, pomoc społeczna i….? Jakie inne obszary znajdują się we wspólnym obszarze zainteresowania JST i PES?
 5. Wnioski i rekomendacje.

Kto może wziąć udział w spotkaniu?

Uczestnikami spotkania mogą zostać pracownicy samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych realizujących działania z obszaru włączenia społecznego z odpowiednio z terenu powiatu: bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego, włodawskiego i kraśnickiego.

Na początku rekrutacji przyjmowany będzie jeden pracownik instytucji. Natomiast wolne miejsca zostaną rozdysponowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń (zgodnie z regulaminem rekrutacji).

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. W ramach spotkania każdy uczestnik otrzyma pełne wyżywienie.

Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu na spotkanie.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu?

Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy najpóźniej na trzy dni przed terminem odbywania się spotkania.

 • e-mailem na adres: malgorzata.suprynowicz.rops@gmail.com
 • faksem na numer: 81 528 76 30
 • osobiście/ drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin.

Szczegółowych informacji dotyczących spotkania udziela pani Małgorzata Suprynowicz pod numerem telefonu 81 528 76 22.

W załączeniu regulamin rekrutacji oraz karta zgłoszeniowa.

Załączniki:
1. Regulamin rekrutacji JST
2. Powiat Bialski Karta Zgłoszeniowa JST
3. Powiat Radzyński Karta Zgłoszeniowa JST
4. Powiat Parczewski Karta Zgłoszeniowa JST
5. Powiat Włodawski Karta Zgłoszeniowa JST
6. Powiat Kraśnicki Karta Zgłoszeniowa JST