Skip to content

Zaproszenie na szkolenie pn.: „Dzieci wobec przemocy rówieśniczej – diagnoza, przeciwdziałanie, pomoc” realizowanego na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.

„Dzieci wobec przemocy rówieśniczej – diagnoza, przeciwdziałanie, pomoc”

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Hotelu Fokus, Warszawska 109, 20-832 Lublin

Termin szkolenia:

Gr I: 11-12-13.09.2017 r.
Gr II: 25-26-27.10.2017r.

Cele szkolenia: nabycie przez Uczestników teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży.

Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Definicja przemocy rówieśniczej.
  2. Formy przemocy rówieśniczej: przemoc bezpośrednia.
  3. Skutki przemocy (aspekty: pedagogiczne, socjologiczne, prawne, psychologiczne) uwzględniające trzy strony problemu.
  4. Czynniki ryzyka wystąpienia przemocy rówieśniczej. Symptomy występowania przemocy.
  5. Charakterystyka ofiar przemocy rówieśniczej. Cechy charakterystyczne.
  6. Sprawcy przemocy. Cechy charakterystyczne.
  7. Sposoby pomocy ofierze przemocy rówieśniczej.
  8. Zasady postępowania wobec sprawców przemocy.
  9. Wskazówki do budowania spójnego systemu interwencji w sytuacji wystąpienia przemocy rówieśniczej.
  10. Zasoby instytucjonalne i praca z rodziną.

Kto może wziąć udział w szkoleniu? Szkolenie skierowane jest do pracowników: pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, członkowie zespołów interdyscyplinarnych, oświaty, Policji, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego, punktów konsultacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych działający w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności pracujący z dziećmi, np. w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego itp., z terenu województwa lubelskiego.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu? Należy wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) drogą mailową na: sekretariat@iszb.pl lub faxem: /81/ 470-71-74 lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Szkoleń Biznesowych, ul. Skautów 11b, 20-055 Lublin. Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 września 2017 r.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, noclegi i wyżywienie w trakcie szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi:

Instytut Szkoleń Biznesowych

tel. 881-955-844

fax. /81/ 470-71-74

e- mail:sekretariat@iszb.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji

karta zgłoszeniowa