Skip to content

Targi Ekonomii Społecznej w Lublinie

W dniach 8-9 września na Rynku Starego Miasta przed Trybunałem Koronnym w Lublinie odbyły się Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Tegoroczne targi były imprezą towarzyszącą IX edycji Europejskiego Festiwalu Smaków połączonego z obchodami 700-lecia Miasta Lublina. Wzięło w nich udział 32 wystawców z całego regionu, w tym spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, ZAZ-y, WTZ-y, organizacje pozarządowe.
Targi były okazją do zapoznania się z ofertą lubelskich przedsiębiorstw społecznych oraz spotkania z praktykami i ekspertami w zakresie ekonomii społecznej. Na prezentowanych stoiskach można było znaleźć produkty wytworzone przez osoby niepełnosprawne, bezdomne czy długotrwale bezrobotne, a także produkty regionalne z różnych zakątków Lubelszczyzny.
Sektor społeczny reprezentowały przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe, które oferowały zróżnicowany katalog towarów i usług – od gastronomii, po rękodzieło i artystyczne wyroby ceramiczne. Formuła Targów umożliwiła Lublinianom i turystom odwiedzającym Stare Miasto wsparcie działalności prezentujących się podmiotów ekonomii społecznej poprzez zakup wyjątkowych, niepowtarzanych wyrobów.
Na stoisku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie można było zapoznać się z ideą ekonomii społecznej oraz znakiem jakości produktów i usług wytwarzanych przez pomioty ekonomii społeczne „Zakup prospołeczny” oraz zdobyć informacje o projektach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie i Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działające w subregionach.
Podczas targów można było również kupić lub otrzymać nieodpłatnie ciekawe i wartościowe przedmioty, skosztować wyrobów garmażeryjnych wytwarzanych przez prezentujących się wystawców oraz wzbogacić swoją wiedzę na temat przedsiębiorczości społecznej, a także obejrzeć ciekawe występy artystyczne i wokalne w wykonaniu wystawców z terenu całego województwa. Wśród odwiedzających Targi przeprowadzone zostały konkursy z nagrodami dotyczące wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, a zwieńczeniem organizowanego wydarzenia był koncert zespołu Lolo Ferari.

Targi Ekonomii Społecznej zostały zrealizowane w ramach projektu pozakonkursowego ROPS w Lublinie pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna Wykonawcą usługi była firma Biuro Promocji Promedia Janusz Dwornicki.

Serdeczne dziękujemy wszystkim wystawcom i odwiedzającym za zainteresowanie i udział w organizowanym przez nas wydarzeniu.