Skip to content

Konferencja promująca projekt „Bliżej rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do udziału w konferencji promującej projekt „Bliżej rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Konferencja odbędzie się w dniu 14 listopada br. w Centrum Konferencyjnym Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Aleja Unii Lubelskiej 15, 20-001 Lublin.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym również podmiotów, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z w/w ustawy funkcjonujących na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego.

Projekt „Bliżej rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” obejmuje teren czterech województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i podlaskiego i jest finansowany ze środków programu PO WER Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Program konferencji do pobrania.

Rekrutację prowadzi Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym “Misericordia”, ul.  Głuska 145, 20-385 Lublin, tel. 81 751 95 01, mail: zazmisericordia@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Osoba do kontaktu za strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie: Aneta Rydz – tel. 0 81 528 76 46, e-mail: aneta.rydz@lubelskie.pl