Skip to content

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem – 17 października

W 1992 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło 17 października Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem (rezolucja 47/196 z 22 grudnia). Jego celem jest zwrócenie uwagi na problem biedy i wykluczenia społecznego oraz podkreślenie solidarności i braterstwa z osobami dotkniętymi ubóstwem.

Obchody dnia 17 października mają uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji ubóstwa we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających się i zwrócić uwagę na fakt, że walka z ubóstwem stała się priorytetem na drodze rozwoju.

Dzień ten poświęcony jest najuboższym jako wyraz hołdu dla ofiar nędzy na całym świecie, znak solidarności i braterstwa z najuboższymi oraz zaangażowania się w poszanowanie i przestrzeganie Praw Człowieka.

Zwalczanie ubóstwa i zapobieganie szerzej traktowanemu wykluczeniu społecznemu to jedno z głównych zadań systemu pomocy społecznej. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje Regionalny Program Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016–2020. Zawiera on najważniejsze kierunki działań na rzecz aktywnego włączenia społecznego osób i społeczności marginalizowanych.

Skoordynowane działania wielu instytucji z naszego województwa przyczyniają się to tego, że wskaźnik zagrożenia ubóstwem w naszym regionie z roku na rok maleje.