Skip to content

Rekrutacja na szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu na terenie województwa lubelskiego. W roku 2017 zrealizowane zostaną poniższe tematy szkoleniowe:

 1. Szkolenia dla kadry zarządzającej:
 • Prawo w praktyce – wybrane zagadnienia prawne
 • Kontrola zarządcza (wyłącznie dla kadry zarządzającej)
 1. Szkolenie dla asystentów rodzin:
 • Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną, w tym tworzenie planu pomocy
 1. Szkolenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej:
 • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom – dziecka
 1. Szkolenia dla kadry merytorycznej pracującej bezpośrednio z dzieckiem i rodziną (w tym: asystenci rodzin, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, wychowawcy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i wsparcia dziennego, członkowie zespołów interdyscyplinarnych):
 • Prawo w praktyce – wybrane zagadnienia prawne,
 • Zachowania autodestrukcyjne młodzieży, samookaleczanie, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania- symptomy i ewentualne rozwiązania,
 • Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową,
 • Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami,
 • Warsztaty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych w pracy z dziećmi i nastolatkami,
 • Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży,
 • Diagnoza rodziny w kontekście działań interwencyjnych, nadzorczych i opiniodawczych – ocena sytuacji rodzinnej, ocena sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka, ocena rozwojowa dziecka, ocena kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów, określanie zadań i wymagań.

Zakresy merytoryczne szkoleń, terminy oraz miejsca realizacji do pobrania poniżej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o pobranie Formularza zgłoszeniowego oraz ankiety motywacyjnej ze strony internetowej www.rops.lubelskie.pl w zakładce „Bliżej Rodziny” – Aktualności lub  www.blizejrodziny.pl w zakładce Rekrutacja i przesłanie zeskanowanego formularza oraz ankiety na adres e-mail: aneta.rydz@lubelskie.pl lub elzbieta.oleszak.rops@gmail.com, a następnie przesłanie oryginału pocztą tradycyjną do dnia 23.10.2017 r., w przypadku szkoleń realizowanych w miesiącu październiku, a w odniesieniu do kolejnych szkoleń – najpóźniej na siedem dni przed terminem szkolenia.

Możliwe jest uczestnictwo w więcej niż jednym szkoleniu.

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” o szczegółach dot. szkolenia/szkoleń zostaną  poinformowani e-mailem wyłącznie zakwalifikowane osoby!

Terminy szkoleń mogą ulec zmianie.

Szczegółowych informacji o projekcie i szkoleniach udzielają pracownicy projektu:

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Ankieta motywacyjna

Deklaracja uczestnictwa

Szkolenia – zakres merytoryczny, terminy