Skip to content

Zaproszenie do udziału w spotkaniach wspierających samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej z terenu powiatu: puławskiego, świdnickiego, lubartowskiego, chełmskiego i lubelskiego.

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkania wspierające samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy z terenu powiatu: puławskiego, świdnickiego, lubartowskiego, chełmskiego i lubelskiego.

Spotkania realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL na lata 2014 – 2020 pn. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Miejsce i termin spotkań:

 1. Starostwo Powiatowe w Puławach adres: Aleja Królewska 19, 24-100
  03.11.2017, godz. 8.45 – 16.00, sala nr. 102, parter
 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku adres: ul. E. Orzeszkowej 6,
  06.11.2017, godz. 8.45 – 16.00, sala konferencyjna, parter
 1. Urząd Miasta Lubartów adres: ul. Jana Pawła II 12,
  17.11.2017, godz. 8.45 – 16.00, sala nr. 10, parter
 1. Starostwo Powiatowe w Chełmie adres: Plac Niepodległości 1, 22- 100
  20.11.2017, godz. 8.45 – 16.00, sala nr. 83, I piętro
 1. Starostwo Powiatowe w Lublinie adres: ul. Spokojna 9, 20- 074
  24.11.2017, godz. 8.45 – 16.00, sala mała, I piętro

Program spotkania:

8.45 – 09.00   –  rejestracja uczestników spotkania

09.00 – 10.30 –  rozpoczęcie spotkania, część wykładowa zakończona panelem dyskusyjnym

 1. Jak skutecznie i efektywnie integrować jednostki samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej? Jaką rolę odgrywają podmioty lokalne/ jaką rolę mogą one odegrać w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego? Współpraca merytoryczna PES i JST.
 1. Partycypacyjna, świadoma polityka wspólnoty samorządowej a realny rozwój ekonomii społecznej.
 1. JST jako założyciel/ przystępujący do przedsiębiorstwa społecznego/PES. Odpowiedzialność za działania PES założonego przez JST.

10.00- 10.30 Panel dyskusyjny :

Analiza SWOT sytuacji podmiotów ekonomii społecznej w powiecie. Wnioski.

10.30 – 10.45 – przerwa kawowa

10.45– 13.00 – warsztaty ( 3 h dydaktyczne)

 1. Czy i w jaki sposób samorząd terytorialny może wspierać/uczestniczyć we wspieraniu oddolnych inicjatyw, aktywności obywatelskiej, które stanowią istotę ekonomii społecznej? Jakie oddolne inicjatywy w powiecie/gminie można wykorzystać na rzecz ekonomii społecznej?
 2. Jakie mamy zasoby miejscowe i czy są one cenne dla ekonomii społecznej rozwijanej lokalnie?
 3. Czy lokalni decydenci interesują się ekonomią społeczną? W jaki sposób ekonomia społeczna może zainteresować lokalnych decydentów?
 4. Jak efektywnie włączać narzędzia/inicjatywy ekonomii społecznej w planowanie strategiczne/ operacyjne samorządu terytorialnego?

 13.00 – 14. 00 – przerwa obiadowa

14.00 – 16.15 – warsztaty ( 3 h dydaktyczne)

 1. Jakie działania samorządu mogą budować markę ekonomii społecznej, jej rozpoznawalność i kształtować społecznie odpowiedzialne postawy konsumenckie? Jak zwiększać widoczność podmiotów ekonomii społecznej?
  Kto może pomagać budować markę ekonomii społecznej w gminie/powiecie?
 2. W jaki sposób i w jakim trybie można zlecać PES realizację zadań publicznych? Klauzule społeczne i społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w naszej gminie.
 3. Jak finansowo i pozafinansowo wspierać działanie podmiotów ekonomii społecznej w gminie?
 4. Rynek pracy, pomoc społeczna i….? Jakie inne obszary znajdują się we wspólnym obszarze zainteresowania JST i PES?
 5. Wnioski i rekomendacje.

Kto może wziąć udział w spotkaniu?

Uczestnikami spotkania mogą zostać pracownicy samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych realizujących działania z obszaru włączenia społecznego z odpowiednio z terenu powiatu: puławskiego, świdnickiego, lubartowskiego, chełmskiego i lubelskiego.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. W ramach spotkania każdy uczestnik otrzyma pełne wyżywienie.

Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu na spotkanie.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu?

Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy najpóźniej na trzy dni przed terminem odbywania się spotkania.

 • e-mailem na adres: malgorzata.suprynowicz.rops@gmail.com
 • faksem na numer: 81 528 76 30
 • osobiście/ drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin.

Szczegółowych informacji dotyczących spotkania udziela pani Małgorzata Suprynowicz pod numerem telefonu 81 528 76 22.

W załączeniu regulamin rekrutacji oraz karta zgłoszeniowa.

Regulamin rekrutacji
powiat chełmski KARTA ZGŁOSZENIA
powiat lubartowski KARTA ZGŁOSZENIA
powiat lubelski KARTA ZGŁOSZENIA
powiat puławski KARTA ZGŁOSZENIA
powiat świdnicki KARTA ZGŁOSZENIA