Skip to content

Konferencja promująca projekt „Bliżej rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

W dniu 14 listopada br. w auli Centrum Konferencyjnym Caritas Archidiecezji Al. Unii Lubelskiej 15  w Lublinie odbyła się konferencja promująca projekt „Bliżej rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Konferencja adresowana była do przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym również podmiotów, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z w/w ustawy funkcjonujących na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego.

Konferencję otworzył Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Arkadiusz Bratkowski.

W trakcie konferencji Pani Katarzyna Napiórkowska – Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji Ministerstwa Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła uczestnikom kierunki działań Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Uczestnikom zaprezentowane zostały również prelekcje dotyczące zaspokojenia potrzeb dziecka w rodzinie biologicznej i pieczy zastępczej oraz obrazu współczesnej rodziny na tle przemian społecznych.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka – Lider projektu przedstawił założenia, cele i koncepcję projektu pn.: „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Uczestnicy zapoznani zostali również z założeniami funkcjonowania Platformy E-learning, która uruchomiona zostanie w ramach projektu. Kierownik projektu Pani Renata Skrabska zaprezentowała zapotrzebowanie na podnoszenie kompetencji i szkolenia wśród kadry z obszaru wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych z czterech województw tj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego oraz świętokrzyskiego, na terenie których realizowany jest projekt przedstawili Dobre praktyki działań podejmowanych w lokalnych systemach wspierania rodziny i pieczy zastępczej, m.in. przykłady współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym w tym obszarze.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny dotyczący potrzeb i wyzwań stojących przed kadrą wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Poniżej do pobrania prezentacje oraz galeria z konferencji.

1. Zapotrzebowanie na podnoszenie kompetencji kadr – diagnoza BR
2. Założenia projektu – Jerzy Jęczmienionka
3. E lerning Rzeszów
4. Plakat Bliżej Rodziny
5. Prezentacja Anna Siudem
6. Prezentacja Bialystok Praktyka
7. Prezentacja Ireneusz Siudem
8. Prezentacja Lublin Praktyka
9. Prezentacja Rzeszów Praktyka