Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza konkurs pt. „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej“ w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza konkurs pt. „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej“ w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”.

Rola samorządów terytorialnych i jednostek im podległych wykorzystujących narzędzia ekonomii społecznej do rozwoju lokalnego i gospodarczego, promowania postaw działania zgodnych z zasadami etyki i ideą odpowiedzialności społecznej jest niepodważalna i znacząca. Budowanie w społeczności lokalnej kultury współpracy i  partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej bez samorządu lokalnego jest mało efektywne. Skuteczna ekonomia społeczna to również upowszechnianie wiedzy o sposobach integracji społecznej i zawodowej w regionie, promowanie ekonomii społecznej oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Celem konkursu jest nagrodzenie dotychczasowego zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego w rozwój ekonomii społecznej, zachęta do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz promocja ekonomii społecznej w województwie lubelskim. Rekomendowane mogą być gminy i powiaty województwa lubelskiego, wspierające rozwój ekonomii społecznej. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie rekomendacji w wersji papierowej i/lub elektronicznej przez podmiot/podmioty ekonomii społecznej funkcjonujące na terenie rekomendowanego samorządu. Regulamin konkursu w załączeniu.

Regulamin dostępny jest również na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w zakładce Ekonomia Społeczna oraz na stronie http://ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl/ w zakładce Aktualności.

Dodatkowe informacje na temat Konkursu pod numerem telefonu 81 5287624 lub za pośrednictwem e-mail: anna.harkot@lubelskie.pl

Rekomendację należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: anna.harkot@lubelskie.pl. w terminie do dnia 15 lutego 2018 r., do godz. 15.30.

Załączniki:

  1. Regulamin Konkursu
  2. Wzór rekomendacji dla Jednostki Samorządu Terytorialnego