Skip to content

Zaproszenie do diagnozy potrzeb szkoleniowych

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizującego projekt „Bliżej rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” finansowanego
ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zapraszam Państwa pracowników do udziału w diagnozie potrzeb szkoleniowych oraz konsultacji programów merytorycznych proponowanych szkoleń.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy.

Projekt zakłada organizację szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników wszystkich instytucji i organizacji uczestniczących w realizacji zadań w obszarze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na poziomie gminy, powiatu i województwa. Uczestnicy projektu będą mogli również skorzystać z interaktywnych materiałów szkoleniowych dostępnych na platformie e-learningowej.

W związku z powyższym proszę o rzetelne uzupełnienie ankiety elektronicznej przez zainteresowanych szkoleniami pracowników zgodnie z grupą docelową naszego projektu
oraz wykonywanym przez nich zakresem obowiązków
:

 

  • diagnoza potrzeb szkoleniowych kadry zarządzającej systemem wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – załącznik 1;
  • diagnoza potrzeb szkoleniowych kadry merytorycznej bezpośrednio pracującej z dziećmi i rodzinami – załącznik 2;
  • diagnoza potrzeb szkoleniowych dla służb współpracujących i tworzących system wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji – załącznik 3.

Załączniki dostępne są na stronie internetowej http://www.blizejrodziny.pl, w zakładce Diagnoza potrzeb szkoleniowych. Proszę o wypełnienie i wysłanie w formie elektronicznej powyższej ankiety w terminie do dnia 20.02.2018 r. Zebrane uwagi, propozycje oraz opinie posłużą
do dostosowania proponowanych tematów szkoleniowych do Państwa potrzeb i zgodne z Państwa oczekiwaniami.

Szczegółowych informacji o projekcie i diagnozie potrzeb szkoleniowych udzielają pracownicy projektu:

  • Pani Aneta Rydz – Koordynator regionalny, tel. 0 81 528 76 46, e-mail: aneta.rydz@lubelskie.pl

Pani Dorota Oleszak – Specjalista ds. analizy potrzeb szkoleniowych, tel. 0 81 528 76 46, e-mail: dorota.oleszak@lubelskie.pl