Skip to content

Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w Centralnej Aplikacji Statystycznej opublikowany został formularz oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok. Nowy formularz uwzględnia w tabeli 4 Świadczenie wychowawcze oraz wprowadza nowy rodzaj placówki w tabeli 5 – Ogrzewalnie.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi Objaśnieniami do formularza OZPS, które dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/narzedzie-oceny-zasobow-pomocy-spolecznej/ocena-zasobow-pomocy-spolecznej—formularz-2017/

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gminy, powiaty i samorząd województwa zobowiązane są do przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej. Ocenę zasobów pomocy społecznej organ wykonawczy gminy i powiatu przedstawia co roku odpowiednio radzie gminy lub radzie powiatu do dnia 30 kwietnia.
Zarząd województwa przedstawia OZPS sejmikowi województwa do dnia 30 czerwca.

W celu sporządzenia informacji dla Sejmiku Województwa konieczne jest zapoznanie się z ocenami zasobów pomocy społecznej przygotowanymi przez wszystkie gminne i powiatowe jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uzupełnienie formularza dotyczącego Państwa gminy/powiatu i przekazanie go do Centralnej Aplikacji Statystycznej w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r.