Skip to content

„Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu kompetencji interpersonalnych.

Szkolenie skierowane jest do kadry merytorycznej bezpośrednio pracującej
z dzieckiem i rodziną oraz kadry zarządzającej systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenie umożliwi Państwu zdobycie najnowszej wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalizacji umiejętności interpersonalnych i trenerskich. Zajęcia skupiają się na rozwijaniu praktycznych aspektów stosowania metod wzmacniania zdolności komunikacji interpersonalnej w różnych kontekstach sytuacyjnych i zadaniowych. Szczególną rolę odgrywa możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk dla pracowników systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Szkolenia ponadregionalne będą trwały 5 dni w wymiarze 40 godz. dydaktycznych. Zajęcia będą odbywać się na terenie 4 województw (świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego) w terminach:

 • 07 -11.05. Białystok
 • 14 -18.05. Rzeszów
 • 21 – 25.05. Rzeszów
 • 11 – 15.06. Kielce
 • 25 – 29.06. Kielce
 • 09 – 13.07. Lublin
 • 16 – 20.07. Lublin
 • 07 – 11.01.2019 r. Białystok

Uczestnik sam decyduje o miejscu szkolenia wybierając miasto, które najbardziej mu odpowiada. Organizator zapewnia nocleg oraz wyżywienie. Z noclegu może skorzystać każdy z uczestników bez względu na miejsce zamieszkania.

 Uczestnikami powyższego szkolenia mogą być osoby, które posiadają min. 5 lat stażu pracy z dzieckiem i rodziną, poświadczone zaświadczeniem o stażu pracy stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu oraz posiadające referencje/opinie pracodawcy potwierdzające nieprzeciętne osiągnięcia na rzecz systemu wsparcia dziecka i rodziny. Premiowane zostaną  osoby, które wykazują znaczną aktywność na platformie e-learning ze względu na elitarny charakter warsztatów oraz unikalny program szkoleniowy.

Uczestnicy będą zobowiązani do podpisania Umowy. W przypadku nieobecności powyżej 10% w zajęciach szkoleniowych, uczestnik projektu nie otrzyma zaświadczenia / dyplomu ukończenia danej formy wsparcia.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia na szkolenie jest wypełnienie druku zgłoszenia (Formularz Zgłoszeniowy), ankiety motywacyjnej, załącznika nr 5 do Regulaminu dostępnego na stronie internetowej www.blizejrodziny.pl w zakładce rekrutacja i przesłanie zeskanowanego na adres aneta.rydz@lubelskie.pl do dnia 20.04.2018 r., a następnie przesłanie oryginału pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin.

Warunkiem koniecznym i niezbędnym do zakwalifikowania się na szkolenia są referencje przedłożone przez pracodawcę potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” o szczegółach dot. szkolenia zostaną  poinformowane e- mailem wyłącznie zakwalifikowane osoby, które zostaną pozytywnie zweryfikowane w procesie rekrutacji nie później niż na pięć dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Termin szkolenia może ulec zmianie.

Szczegółowych informacji o projekcie i szkoleniach udzielają pracownicy projektu:

ROPS Lublin:

 • Aneta Rydz – Koordynator Regionalny, e-mail: rydz@lubelskie.pl,
  tel. 81 528-76-46;

ROPS Rzeszów:

Do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy z ankietą motywacyjną do projektu
 2. Deklaracja uczestnictwa do projektu

2. Zaświadczenie o stażu pracy (załącznik nr 5 do Regulaminu)