Skip to content

„Zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych”

Zmiany w spółdzielniach socjalnych, które weszły w życie 31 marca 2018 roku, to efekt uchwalonej przez parlament nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 grudnia 2017 roku.

Nowelizacja ustawy wprowadza wiele zmian ułatwiających zakładanie oraz prowadzenie spółdzielni socjalnych. Do wprowadzonych zmian należą min.:

– pojawienie się nowych instrumentów wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy,

– rozszerzenie katalogu osób, które mogą zakładać i przystąpić do spółdzielni socjalnej w charakterze członka lub osoby świadczącej pracę na rzecz spółdzielni socjalnej,

warunkowe zmniejszenie liczby założycieli z 5 do 3 osób z obowiązkiem uzupełnienia składu członkowskiego spółdzielni do 5 osób w terminie 12 miesięcy,

– wzmocnienie roli pracowników spółdzielni socjalnych niebędących jej członkami m. in. poprzez objęcie ich procesem reintegracji społecznej i zawodowej oraz włączeniem w procesy decyzyjne i konsultacyjne w spółdzielni socjalnej.

Więcej informacji dotyczących nowelizacji dostępnych jest na stronie:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ekonomia-spoleczna-i-solidarna/art,9854,spoldzielnie-socjalne-po-nowemu.html

Tekst ustawy dostępny jest na stronie:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002494