Skip to content

Nabór uczestników do udziału w cyklu edukacyjno – szkoleniowym realizowanym w ramach projektu pt. ”Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór uczestników do udziału w cyklu edukacyjno – szkoleniowym realizowanym w ramach projektu pt. ”Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020. Cykl szkoleniowy kierowany jest do grupy 50-60 osób reprezentujących 8 województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie, z pośród których zostaną wyłonieni animatorzy Zespołów Regionalnej Animacji Reintegracji (jeden zespół = 3 animatorów). Szkolenia zostaną zorganizowane w Warszawie w czasie 3 dni roboczych, w łącznym wymiarze 24 godzin szkoleniowych, po 8 godzin szkoleniowych każdy dzień. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy grupy zajęciowe po 15-17 osób. Zajęcia prowadzone będą metodą wykładów i warsztatów. Każdy z uczestników otrzyma harmonogram zajęć, materiały pomocnicze (notes i długopis). Każdy uczestnik będzie mógł otrzymać wyżywienie, nocleg oraz zwrot kosztów dojazdu (szczegółowe informacje w załączonym Regulaminie rekrutacji ). Orientacyjny termin realizacji cyklu edukacyjno-szkoleniowego: II połowa czerwca i I połowa lipca 2018 r.

Do udziału w szkoleniu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające następujące kryteria:

  1. są osobami zamieszkującymi na terenie następujących  województw:  dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie,
  2. są osobami, które zapoznały się z treścią regulaminu (załącznik do informacji)  i go akceptują,
  3. są osobami, które złożyły w terminie poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – formularz zgłoszeniowy oraz Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Deklaracja uczestnictwa w projekcie),
  4. są osobami, które złożyły oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przystąpieniem do projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych),
  5. są osobami, posiadającymi praktyczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć z obszaru polityki społecznej, ekonomii społecznej oraz funkcjonowania partnerstw, w tym partnerstw z udziałem podmiotów zatrudnienia socjalnego (w oświadczeniu o spełnieniu kryteriów naboru – Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji należy wskazać min. 3 przykłady przedsięwzięć z udziałem podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz powierzone i wykonywane w tych przedsięwzięciach funkcje/zadania.

Zgłoszenia  w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 – do Regulaminu rekrutacji)  wraz z dodatkowymi dokumentami (Załącznik nr 2,3,4 – do Regulaminu rekrutacji ) należy przesyłać w terminie do 11 czerwca 2018 r., godz. 12.00  na adres mailowy:

  1. a.trzeciecki@ipiss.com.pl lub p.stankiewicz@ipiss.com.pl (scan dokumentów formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną).
  2. pocztą na adres: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3,  01-022 Warszawa (oryginał formularza wraz z załącznikami).

 

Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowym 
Załącznik nr 1,2,3,4 do Regulaminu rekrutacji