Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza gminy wiejskie z terenu województwa lubelskiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Liderzy kooperacji” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i instytucjami integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza gminy wiejskie z terenu województwa lubelskiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Liderzy kooperacji” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) –  Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i instytucjami integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r. w ramach umowy partnerskiej samorządów makroregionu I reprezentowanych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Rzeszowie, Lublinie, Białymstoku i Kielcach oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych (policja, sądownictwo, edukacja, kultura, organizacje pozarządowe itp.) istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na ternie gmin wiejskich na obszarze makroregionu. W ramach projektu zostanie opracowany i przetestowany model współpracy instytucji pomocy społecznej z poziomu gminy (OPS) z instytucjami powiatowymi oraz podmiotami z innych sektorów.

Model zawierać będzie opis tworzenia zindywidualizowanej diagnozy potrzeb osób/rodzin – uwzględniający całościowe, międzysektorowe wsparcie, na podstawie przeprowadzonego  wywiadu środowiskowego. Rezultatem tych działań będzie zawarcie kontraktu socjalnego, w którym zostaną wskazane oddziaływania i możliwości wielu sektorów w środowisku lokalnym, tj. podniesienie poziomu edukacji dorosłych oraz dzieci, usprawnienie więzi rodzinnych, zlikwidowanie problemów wychowawczych i inne.

Opracowanie modelu będzie możliwe dzięki włączeniu zasobów różnych sektorów tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji
w kompleksowe wsparcie osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej i polegać będzie na wzmocnieniu potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego, profesjonalizacji działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację, opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe, systemowe wsparcie osób i rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach, aktywizacji społecznej i stworzeniu możliwości usamodzielnienia się tych osób i rodzin.

W ramach uczestnictwa w projekcie przedstawiciele jednostek i podmiotów z gmin wiejskich oraz przedstawiciele podmiotów z innych sektorów będą uczestniczyli w:

  • tworzeniu założeń modelu współpracy,
  • testowaniu modelu współpracy,
  • realizacji projektu socjalnego na podstawie opracowanego modelu we własnej gminie,
  • działaniach edukacyjnych: konferencjach, spotkaniach seminaryjno – warsztatowych, szkoleniach, partnerskich spotkaniach wymiany doświadczeń, korzystaniu z platformy edukacyjnej.

Przedstawiciele podmiotów z gmin wiejskich oraz przedstawiciele podmiotów z innych sektorów będą mieli możliwość skorzystania z doradztwa, coachingu oraz specjalistycznych szkoleń w ramach regionalnej oraz ponadregionalnej „Szkole kooperacji”.

Do uczestnictwa w projekcie mogą zgłaszać się Gminy wiejskie poprzez przesłanie uzupełnionej karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia (zał. 1).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie dokona wyboru 8 gmin z terenu województwa lubelskiego zgodnie z zapisami wniosku. W przypadku większej ilości otrzymanych zgłoszeń lub zgłoszenia się kilku gmin zlokalizowanych na terenie tego samego powiatu, zespół projektowy oceni gminy pod kątem:

  • wielkości,
  • wysokości dochodu na mieszkańca,
  • liczby osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby ludności ogółem,
  • zasobów infrastruktury pomocowej i instytucjonalnej.

Gminy nie wnoszą żadnego wkładu finansowego w ramach realizacji projektu.

Sposób składania zgłoszeń:

– drogą e-mailową (czytelny skan) na adres: dorota.oleszak@lubelskie.pl – decyduje data wysłania zgłoszenia;

– osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin.

Termin składania kart zgłoszeniowych upływa w dniu 22.05.2018 r.

Osoba do kontaktu:

Dorota Elżbieta Oleszak, tel. 81 528 76 46

Do pobrania:

  1. Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie.
  2. Zał. Nr 1 – karta zgłoszeniowa gminy wiejskiej do uczestnictwa w projekcie pn. „Liderzy kooperacji”.