Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie: „Prawa i obowiązki cudzoziemców mających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w kontekście zadań i przepisów ustawowych realizowanych przez instytucje rynku pracy, edukacji, ubezpieczenia zdrowotnego, ewidencji ludności i inne podmioty (np. Straż Graniczna)”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie: Prawa i obowiązki cudzoziemców mających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w kontekście zadań i przepisów ustawowych realizowanych przez instytucje rynku pracy, edukacji, ubezpieczenia zdrowotnego, ewidencji ludności i inne podmioty (np. Straż Graniczna)”.

ADRESACI SZKOLENIA: pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie i miejskich ośrodków pomocy rodzinie z terenu województwa lubelskiego

TERMIN SZKOLENIA: 07 czerwca 2018 r.

MIEJSCE: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin.

GODZINY: 9.00-16.00

Aby wziąć udział w  szkoleniu należy:

  1. Zapoznać się z Regulaminem
  2. Pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy
  3. Wysłać skan formularza na adres email: i.zdzieblowska@wspa.pl,

 Termin zgłoszeń na szkolenie upływa z dniem 25 maja 2018 r.

Na początku rekrutacji przyjmowana będzie jedna osoba z danej instytucji. Natomiast wolne miejsca zostaną rozdysponowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, będą rejestrowane na liście rezerwowej.

Zgłoszenia na liście podstawowej i rezerwowej rejestrowane będą według daty przesłania e-mailem karty zgłoszeniowej.

Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Rekrutację na szkolenie prowadzi: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, ul. Bursaki 12 20-150 Lublin – tel. 81 452 94 44

Pliki do pobrania: