Skip to content

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu na terenie województwa lubelskiego.

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu na terenie województwa lubelskiego.

W 2018 i 2019 roku zrealizowane zostaną poniższe tematy szkoleniowe:

Szkolenia dla kadry zarządzającej:

 1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 2. Zarządzanie motywacją. Ocena i motywacja pracowników
 3. Prawo w praktyce – Wybrane zagadnienia prawne
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi- zarządzanie przez cele
 5. Wypalenie zawodowe – etiologia, skutki, metody przeciwdziałania
 6. Jak rozwiązywać konflikty w zespole
 7. Opracowywanie lokalnego systemu wspierania rodziny (diagnoza, wzory dokumentów, programy i cele)
 8. Pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania.

Szkolenia dla kadry bezpośrednio pracującej z dziećmi i rodzinami oraz dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji:

 1. Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia emocjonalne, zachowania, osobowości i rozwoju
 2. Wczesne wykrywanie syndromów dziecka krzywdzonego – diagnoza i forma pomocy
 3. Metoda dialogu motywującego – praca z trudnym nastolatkiem
 4. Warsztaty umiejętności opiekuńczo – wychowawczych w pracy z dziećmi i nastolatkami
 5. Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży
 6. Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej
 7. Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne
 8. Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami
 9. Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), placówki opiekuńczo – wychowawcze, ośrodki adopcyjne, rodziny zastępcze (faktyczni opiekunowie oraz opiekunowie prawni) z uwzględnieniem obowiązku wysłuchania dziecka
 10. Prawo w praktyce – Wybrane zagadnienia prawne
 11. Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS
 12. Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży
 13. Wypalenie zawodowe – etiologia, skutki, metody przeciwdziałania
 14. Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania
 15. Diagnoza rodziny w kontekście działań interwencyjnych, nadzorczych i opiniodawczych – ocena sytuacji rodzinnej, ocena sytuacji opiekuńczo wychowawczej dziecka, ocena rozwojowa dziecka, ocena kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów, określanie zadań i wymagań
 16. Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
 17. Wzmacnianie kompetencji rodzin zastępczych
 18. Procedury związane z odbieraniem dziecka z rodziny oraz zadania organów uczestniczących w wykonywaniu orzeczeń o przymusowym odebraniu osoby w oparciu o przepisy art. 598 § 1 i kolejne kodeksu postępowania cywilnego
 19. Wczesne wykrywanie syndromów dziecka krzywdzonego – diagnoza i forma pomocy
 20. Diagnozowanie oraz procedura postepowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych wobec dziecka
 21. Współpraca pomiędzy służbami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny
 22. Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie
 23. Jak skutecznie budować system wsparcia rodziny
 24. Budowanie zespołów i metodyka dokonywania oceny sytuacji dziecka
 25. Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami
 26. Tworzenie planu pracy z rodziną oraz planu pomocy dziecku
 27. Praca z dzieckiem nadpobudliwym
 28. Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną
 29. Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny – skala oceny rodziny.
 30. Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki; Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej
 31. Praca z rodziną z problemem uzależnienia
 32. Jak budować swój autorytet – warsztaty dla wychowawców. Jak radzić sobie z agresją werbalną wychowanków? Jak tworzyć kontrakty z grupą wychowawczą?
 33. Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
 34. Poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych asystentów rodziny (mediacja, komunikacja interpersonalna w pracy asystenta rodziny).
 35. Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych.

Zakresy merytoryczne szkoleń, terminy oraz miejsca realizacji do pobrania poniżej.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy kadrę realizującą zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej reprezentującą różne szczeble samorządu terytorialnego:

 1. poziom zadań gminnych: asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące się opieką i pomocą w opiece
  i wychowaniu dziecka,
 2. poziom powiatów: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych (lub centrum), w tym placówek typu rodzinnego; inni pracownicy tj. pedagog, psycholog, osoba prowadzącą terapię, opiekun dziecięcy, pracownik socjalny w placówce, rodziny zastępcze – w szczególności zawodowe oraz prowadzący rodzinne domy dziecka,
 3. poziom województwa (marszałek): pracownicy ośrodków adopcyjnych.

Szkolenia obejmują również następujące grupy osób:

 1. przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów);
 2. przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców);
 3. przedstawicieli systemu zdrowia (lekarze, pielęgniarki);
 4. inne służby pracujące z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

Szkolenia skierowane są do osób, które uczestniczą w działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, będąc członkami różnych zespołów zdaniowych, tj. zespołów interdyscyplinarnych, zespołów oceniających zasadność pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zespołów oceniających osoby sprawujące pieczę zastępczą.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o pobranie Formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej www.rops.lubelskie.pl w zakładce „Bliżej Rodziny” – Aktualności lub www.blizejrodziny.pl w zakładce Rekrutacja i przesłanie zeskanowanego formularza na adres e-mail: aneta.rydz@lubelskie.pl, a następnie przesłanie oryginału pocztą tradycyjną najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem szkolenia.

Możliwe jest uczestnictwo w więcej niż jednym szkoleniu.

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” o szczegółach dot. szkolenia/szkoleń zostaną  poinformowani e-mailem wyłącznie zakwalifikowane osoby!

Terminy szkoleń mogą ulec zmianie.

Szczegółowych informacji o projekcie i szkoleniach udziela:

Aneta Rydz – Koordynator Regionalny, e-mail: aneta.rydz@lubelskie.pl, tel. 81 528-76-46;

 

Do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy z ankietą motywacyjną do projektu
 2. Deklaracja uczestnictwa do projektu

Zakresy merytoryczne szkoleń – 2018 – 2019

Zestawienie szkoleń 2018 – 2019 – TERMINY