Skip to content

Zaproszenie powiatów z terenu województwa lubelskiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Liderzy kooperacji”.

Starostowie powiatów

województwa lubelskiego

 

            Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza powiaty z terenu województwa lubelskiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Liderzy kooperacji” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) –  Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i instytucjami integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

            Czas realizacji projektu przewidziany jest na okres od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerskiej samorządów makroregionu I reprezentowanych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Rzeszowie, Lublinie, Białymstoku i Kielcach oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

            Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych (policja, sądownictwo, edukacja, kultura, organizacje pozarządowe itp.) istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na ternie gmin wiejskich na obszarze makroregionu. W ramach projektu zostanie opracowany i przetestowany model współpracy instytucji pomocy społecznej z poziomu gminy (OPS) z instytucjami powiatowymi oraz podmiotami z innych sektorów.

Opracowanie modelu będzie możliwe dzięki włączeniu zasobów różnych sektorów tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe wsparcie osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej i polegać będzie na wzmocnieniu potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego, profesjonalizacji działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację, opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe, systemowe wsparcie osób i rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach, aktywizacji społecznej i stworzeniu możliwości usamodzielnienia się tych osób i rodzin.

W ramach uczestnictwa w projekcie przedstawiciele jednostek i podmiotów z gmin wiejskich, powiatów oraz przedstawiciele podmiotów z innych sektorów będą uczestniczyli w:

  • tworzeniu założeń modelu współpracy,
  • testowaniu modelu współpracy,
  • realizacji projektu socjalnego na podstawie opracowanego modelu,
  • działaniach edukacyjnych: konferencjach, spotkaniach seminaryjno – warsztatowych, szkoleniach, partnerskich spotkaniach wymiany doświadczeń

Ponadto będą mieli możliwość  korzystania z platformy edukacyjnej.

Przedstawiciele zakwalifikowanych do udziału w projekcie powiatów będą mieli możliwość skorzystania z doradztwa, coachingu oraz specjalistycznych szkoleń w ramach „Szkoły kooperacji” na poziomie regionalnym.

Do uczestnictwa w projekcie będą rekomendowane te powiaty, na terenie których znajdują się gminy, które zgłosiły się do udziału w projekcie (wykaz gmin w załączeniu – Zał. nr. 1). Pozostałe powiaty zostaną wpisane na listę rezerwową.     

Powiaty mogą zgłaszać się do uczestnictwa w projekcie poprzez przesłanie uzupełnionej karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia (zał. nr. 2).

 

Powiaty nie wnoszą żadnego wkładu finansowego w ramach realizacji projektu.

 

Sposób składania zgłoszeń:

– drogą e-mailową (czytelny skan) na adres: dorota.oleszak@lubelskie.pl – decyduje data wysłania zgłoszenia;

– osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin (decyduje data stempla pocztowego, prosimy o wcześniejsze wysyłanie zeskanowanej karty zgłoszeniowej).

 

Termin składania kart zgłoszeniowych upływa w dniu 21.06.2018

 

Osoba do kontaktu:

Dorota Elżbieta Oleszak, tel. 81 528 76 46

Do pobrania:

  1. Zał. Nr 1 – Wykaz gmin wiejskich zgłoszonych do uczestnictwa w projekcie pn. „Liderzy kooperacji”
  2. Zał. Nr 2 – Karta zgłoszeniowa powiatu do uczestnictwa w projekcie pn. „Liderzy kooperacji”