Skip to content

Zaproszenie wojewódzkich podmiotów samorządowych i administracji rządowej do udziału w projekcie Liderzy kooperacji

W imieniu Samorządu Województwa Lubelskiego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zapraszamy Państwa do współpracy w projekcie pn. „Liderzy kooperacji” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych takich jak: edukacja, sądownictwo, policja, kultura i organizacje pozarządowe, istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na terenie gmin wiejskich.

Zadaniem wojewódzkich podmiotów samorządowych i administracji rządowej będzie:

 • współudział w opracowaniu, konsultowaniu i rekomendowaniu modelu kooperacji polegające na uczestnictwie w spotkaniach z osobami zaangażowanymi w realizację Projektu, przedstawianiu swego stanowiska, zgłaszaniu uwag do przygotowanych założeń i dokumentów,
 • udział w szkoleniach mających na celu zwiększenie kompetencji osób tworzących politykę regionalną w zakresie metodyki budowania konstruktywnej współpracy,
 • udzielenie wsparcia podległym jednostkom realizującym Projekt w gminach
  i powiatach,
 • zapewnienia przepływu informacji związanych z realizacją Projektu podległym jednostkom realizującym Projekt w gminach i powiatach,
 • rekomendowanie przyjętych rozwiązań modelowych po zakończeniu realizacji Projektu.

Realizacja Projektu wpłynie na:

 • włączenie zasobów różnych sektorów tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej,
 • wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji,
 • wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego,
 • profesjonalizację działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację.

Zgodnie z założeniami Projektu, podczas pierwszego roku współpracy w Projekcie, to jest do 31.03.2019 roku, dla jednostek wojewódzkich w ramach Szkoły Kooperacji zaplanowano dwa jednodniowe szkolenia (lipiec, grudzień 2018) oraz udział w konsultacjach opracowanego Modelu Kooperacji w okresie (styczeń – luty 2019).

Udział w realizacji Projektu jest bezpłatny i nie pociąga za sobą żadnych wzajemnych zobowiązań finansowych.

 

Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie należy dokonać poprzez przesłanie uzupełnionej Karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia (Zał. 1) do dnia 13.07.2018 r.

 

Sposób składania zgłoszeń:

– drogą e-mailową (czytelny skan w kolorze) na adres: michal.nieczypor@lubelskie.pl – decyduje data wysłania zgłoszenia;

– osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin.

W sprawach związanych z realizacją Projektu prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 81 528 76 46 (pon – pt, w godz. 7.30 – 15.30):

Michał Nieczypor – specjalista ds. oceny zasobów i wdrażania (nieczypor@lubelskie.pl)

Zał. 1 do zaproszenia podmiotów woj – karta zgłoszeniowa