Skip to content

„Ogólnopolska diagnoza infrastruktury wsparcia dla osób doznających przemocy oraz ocena efektywności i skuteczności stosowanych form pomocy. Raport końcowy”

Przedstawiamy Państwu wyniki badania prowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Ogólnopolska diagnoza infrastruktury wsparcia osób doznających przemocy oraz ocena efektywności i skuteczności stosowanych form pomocy”. Raport ten dostępny jest również na stronie internetowej Ministerstwa, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/ogolne/diagnoza-zjawiskaprzemocy-w-rodzinie-w-polsce/

Głównym celem badania było dokonanie ogólnopolskiej diagnozy infrastruktury wsparcia dla osób doznających przemocy oraz ocena efektywności i skuteczności stosowanych form pomocy z punktu widzenia osób doznających przemocy.

 

Badanie miało na celu uzyskanie informacji dotyczących:

  • funkcjonującej infrastruktury wsparcia, w tym zasobów instytucjonalnych systemu pomocy

dla osób doznających przemocy;

  • charakterystyki osób doznających przemocy korzystających z pomocy w ramach infrastruktury wsparcia
  • oceny katalogu ofert działań pomocowych pod kątem ich dostępności i adekwatności do potrzeb osób doznających przemocy;
  • form oraz skali pomocy udzielanej osobom doznającym przemocy z uwzględnieniem rodzajów doznawanej przemocy;
  • oczekiwań osób doznających przemocy, dotyczących najbardziej skutecznych
    i potrzebnych form pomocy (określenia na jaką formę pomocy jest największe zapotrzebowanie);
  • skuteczności pomocy udzielonej osobom doznającym przemocy z uwzględnieniem różnych

form pomocy, w tym m.in. psychologicznej, prawnej, socjalnej (w tym materialnej), psychologicznej/socjoterapeutycznej dla dzieci, pomocy dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych doświadczających przemocy;

  • identyfikacji przeszkód uniemożliwiających udzielenie oczekiwanej formy pomocy, utrudniającej dostęp lub wpływającej na skuteczność działań pomocowych udzielanych osobie doznającej przemocy.

Ogolnopolska diagnoza infrastruktury wsparcia osob doznajacych przemocy oraz ocena efektywnosci i skutecznosci stosowanych form pomocy- raport koncowy