Skip to content

17 października – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem po raz pierwszy został ogłoszony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (rezolucja 47/196 z 22 grudnia). Jego celem jest zwrócenie uwagi na problem biedy i wykluczenia społecznego oraz podkreślenie solidarności i braterstwa z osobami dotkniętymi ubóstwem.

Obchody dnia 17 października mają uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji ubóstwa we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających się i zwrócić uwagę na fakt, że walka z ubóstwem stała się priorytetem na drodze rozwoju.

Dzień ten poświęcony jest najuboższym jako wyraz hołdu dla ofiar nędzy na całym świecie, znak solidarności i braterstwa z najuboższymi oraz zaangażowania się w poszanowanie i przestrzeganie Praw Człowieka.

Zwalczanie ubóstwa i zapobieganie szerzej traktowanemu wykluczeniu społecznemu to jedno z głównych zadań systemu pomocy społecznej. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje Regionalny Program Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016–2020. Zawiera on najważniejsze kierunki działań na rzecz aktywnego włączenia społecznego osób i społeczności marginalizowanych.

Skoordynowane działania wielu instytucji z naszego województwa przyczyniają się to tego, że wskaźnik zagrożenia ubóstwem w naszym regionie z roku na rok maleje.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zasięg ubóstwa w województwie lubelskim w 2017 r. przedstawiał się następująco:

  • 6,8% mieszkańców pozostawało poniżej granicy ubóstwa skrajnego (9,4% w 2013 r.)
  • 18,4% osób w gospodarstwach domowych osiągało wydatki poniżej relatywnej granicy ubóstwa (21,5% w roku 2013)
  • 14% mieszkańców żyło poniżej ustawowej granicy ubóstwa (17,6% w 2013 r.).

Ubóstwo nadal jest najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc społeczną, pomimo, iż w porównaniu do roku 2013 wykazuje tendencję malejącą.