Skip to content

Bezpłatne dwudniowe szkolenie: ,, Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych” – KONIEC REKRUTACJI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że rekrutacja na dwudniowe szkolenie: ,,Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych” ze względu na brak wolnych miejsc została zakończona.

 

Miejsce szkolenia:     Centrum Konferencyjne HOTEL FOCUS, al. Warszawska 109,

20-832 Lublin.

Terminy szkolenia: 

q Gr. I:      12-13.11.2018 r.              q Gr. II:     15-16.11.2018 r.

 

Cele szkolenia: dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy oraz doskonalenie ich umiejętności w zakresie zagadnień związanych z ryzykownym używaniem substancji psychoaktywnych, rozpoznawaniem zaburzeń, będących konsekwencją używania substancji psychoaktywnych i postępowaniem wobec osób, których dotyczy problem używania tych substancji.

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Ryzykowne używanie substancji psychoaktywnych.
  2. Następstwa używania takich substancji jak: alkohol, kanabinole, opiaty, kokaina, substancje halucynogenne, leki nasenne oraz uspokajające, lotne rozpuszczalniki, substancje stymulujące, np. kofeina, inne substancje psychoaktywne, w tym tzw. „dopalacze”(NSP). Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, będące konsekwencją przyjmowania substancji psychoaktywnych (wg ICD-10).
  3. Stany kliniczne wynikające z przyjmowania substancji psychoaktywnych (ostre zatrucia, szkodliwe używanie, zespoły uzależnienia, zespoły abstynencyjne, zespoły abstynencyjne z zaburzeniami świadomości, zaburzenia psychotyczne, rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne, zespół amnestyczny, inne zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania).
  4. Postępowanie w stosunku do osób używających substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy.
  5. Diagnoza uzależnienia i postępowanie wobec osoby uzależnionej.
  6. Diagnoza i postępowanie wobec osoby z: zespołem abstynencyjnym, zespołem amnestycznym, zaburzeniami psychotycznymi.
  7. Terapia uzależnień oraz zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych.
  8. Studium przypadku.

 

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie adresowane jest do pracowników oświaty, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników administracji publicznej, pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego, członków organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

  1. Zapoznać się z regulaminem
  2. Należy czytelnie wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) na adres: Instytut Szkoleń Biznesowych, Skautów 11B, 20-055 Lublin lub faksem na numer   /81/ 470-71-74 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@iszb.pl

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 31.10 2018 r.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, wyżywienie, zakwaterowanie w trakcie szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Szkolenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizuje firma: Instytut Szkoleń Biznesowych,

Skautów 11B,

20-055 Lublin

 

Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi.

 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Katarzyna Piwoni

tel. 881-955-844

e- mail: sekretariat@iszb.pl

Regulamin rekrutacji

karta zgłoszeniowa (pdf)

karta zgłoszeniowa (docx)