Skip to content

Bezpłatne trzydniowe szkolenie: ,,Przemoc wobec dzieci, praca z dzieckiem i rodziną” – KONIEC REKRUTACJI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne trzydniowe szkolenie: ,,Przemoc wobec dzieci, praca z dzieckiem i rodziną”.
 
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne HOTEL FOCUS, al. Warszawska 109, 20-832 Lublin.
Terminy szkolenia: 
Gr I: 22-23-24.10.2018 r.
Gr II: 24-25-26.10.2018r.
Gr III: 29-30-31.10.2018r.
Gr IV: 5-6-7.11.2018r
Gr V: 5-6-7.11.2018r.
Gr: VI: 19-20-21.11.2018r
 
Cele szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników teoretycznej
i praktycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec dzieci a także pracy z dzieckiem i rodziną.
 
Zakres merytoryczny szkolenia:
Szkolenie „Przemoc wobec dzieci, praca z dzieckiem i rodziną”.
1.  Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy
a) Omówienie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), aktów wykonawczych do ustawy oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2014-2020.
b) Omówienie przepisów karnych, w szczególności rodzajów przestępstw, do których najczęściej dochodzi w rodzinie (ze szczególnym uwzględnieniem faktu, iż przestępstwo znęcania się w rodzinie, zgwałcenia, uszkodzenia narządu ciała poniżej siedmiu dni jest ścigane z urzędu a nie na wniosek pokrzywdzonych).
c)  Podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego, użyteczne w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie i wykonywania władzy rodzicielskiej.
d) Podstawy prawa medycznego w tym zagadnienia dotyczące zasad udzielania świadczeń zdrowotnych ofiarom przemocy, zachowania tajemnicy medycznej wydawania zaświadczenia lekarskiego przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych ze stosowaniem przemocy.
e)    Umiejętność przygotowania wybranych pism (m.in. wniosku o podjęcie czynności procesowych przez sąd opiekuńczy, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o przyznanie świadczenia czy zasiłku itd.).
f)    Odpowiedzialność służb za niepodejmowanie działań w sytuacji przemocy w rodzinie.
2.    Przemoc wobec dziecka
a)    Diagnoza sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie.
b)    Dziecko krzywdzone.
c)    Dziecko jako świadek przemocy.
d)    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, prawna dziecku krzywdzonemu.
e)    Metody interwencji w przypadku przemocy stosowanej wobec dzieci przez osoby najbliższe.
f)    Postępowanie z rodzicami i innymi osobami dorosłymi stosującymi przemoc wobec dzieci.
g)    Reprezentacja dziecka w procedurze „Niebieskiej Karty”.
h)    Rola przedstawicieli, służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka i przeprowadzaniu interwencji.
i)    Wskazanie na konieczność wysłuchania dziecka i w miarę możliwości uwzględnienia jego zdania w toku ustalenia praw dziecka przez organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko.
j)    Monitorowanie sytuacji dziecka dotkniętego problemem przemocy w rodzinie.
3.    Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie
a)    Diagnoza sytuacji i stopnia zagrożenia.
b)    Diagnoza przyczyn występowania ze strony sprawcy zachowań przemocowych.
c)    Diagnoza potrzeb członków rodziny z problemem przemocy – w tym osób doznających przemocy, dzieci i osób stosujących przemoc.
d)    Metody interwencji.
e)    Udzielanie wsparcia i pomoc psychoterapeutyczna, prawna, socjalna, pedagogiczna,
z zachowaniem zasad podmiotowości i dobrowolności w korzystaniu ze środków oddziaływania.
f)    Monitorowanie sytuacji rodzin z problemem przemocy.
 
Kto może wziąć udział w szkoleniu?
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności przedstawicieli:
•    jednostek  organizacyjnych  pomocy  społecznej  oraz  specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
•    organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej itd.),
•    ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.),
•    oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.),
•    gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
•    instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:
1.    Zapoznać się z regulaminem.
2.    Czytelnie wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) na adres: Instytut Szkoleń Biznesowych, Skautów 11B, 20-055 Lublin lub faksem na numer   /81/ 470-71-74 lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@iszb.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń:
Gr I: do 16.10.2018r.
Gr II: do 18.10.2018r.
Gr III: do 22.10.2018r.
Gr IV: do 29.10.2018r.
Gr V:  do 29.10.2018r.
Gr: VI:  do 5.11.2018r.
 
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, wyżywienie, zakwaterowanie w trakcie szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 
Szkolenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizuje firma: Instytut Szkoleń Biznesowych, Skautów 11B, 20-055 Lublin
 
Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi.
 
Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Katarzyna Piwoni
tel. /81/473-51-55
fax. /81/ 470-71-74
e-mail: rekrutacja@iszb.pl

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (doc)

Regulamin rekrutacji