Skip to content

Informacja o uproszczonych ofertach na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie publikuje oferty złożone w trybie art. 19A ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.  Jednocześnie informujemy, że wnioskowana kwota dotacji nie jest wiążąca dla samorządu województwa i może być niższa, adekwatnie do środków jakimi samorząd dysponuje w ramach zadania.

Załączniki:
1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji w Łukowie
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego -Charytatywne Stowarzyszenie Za Murami
4. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego -Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno – Turystycznej