Skip to content

W związku z realizacją projektu pt. „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, typ operacji – Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza Państwa do udziału szkoleniach realizowanych w ramach w/w projektu na terenie województwa lubelskiego.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, typ operacji – Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza Państwa do udziału szkoleniach realizowanych w ramach w/w projektu na terenie województwa lubelskiego.

okresie październik – grudzień 2018 r.  i  styczeń – marzec 2019 r. zrealizowane zostaną poniższe tematy szkoleniowe:

Tematy szkoleń dla kadry zarządzającej:

 1. Prawo w praktyce – Wybrane zagadnienia prawne.
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi- zarządzanie przez cele.
 3. Jak rozwiązywać konflikty w zespole.
 4. Opracowywanie lokalnego systemu wspierania rodziny (diagnoza, wzory dokumentów, programy i cele).
 5. Pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania.  

Tematy szkoleń dla kadry bezpośrednio pracującej z dziećmi i rodzinami oraz dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji:

 1. Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia emocjonalne, zachowania, osobowości i rozwoju.
 2. Wczesne wykrywanie syndromów dziecka krzywdzonego – diagnoza i forma pomocy.
 3. Metoda dialogu motywującego – praca z trudnym nastolatkiem.
 4. Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne.
 5. Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami.
 6. Prawo w praktyce – Wybrane zagadnienia prawne.
 7. Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS.
 8. Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania.
 9. Wzmacnianie kompetencji rodzin zastępczych.
 10. Procedury związane z odbieraniem dziecka z rodziny oraz zadania organów uczestniczących w wykonywaniu orzeczeń o przymusowym odebraniu osoby w oparciu o przepisy art. 598 § 1 i kolejne kodeksu postępowania cywilnego.
 11. Współpraca pomiędzy służbami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny
 12. Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie.
 13. Jak skutecznie budować system wsparcia rodziny.
 14. Budowanie zespołów i metodyka dokonywania oceny sytuacji dziecka.
 1. Tworzenie planu pracy z rodziną oraz planu pomocy dziecku.
 2. Praca z dzieckiem nadpobudliwym.
 3. Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną.
 4. Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny – skala oceny rodziny.
 5. Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki; Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej.
 6. Praca z rodziną z problemem uzależnienia.
 7. Jak budować swój autorytet – warsztaty dla wychowawców. Jak radzić sobie z agresją werbalną wychowanków? Jak tworzyć kontrakty z grupą wychowawczą.
 8. Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.
 9. Poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych asystentów rodziny (mediacja, komunikacja interpersonalna w pracy asystenta rodziny).
 10. Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych.

Terminy szkoleń oraz miejsca realizacji do pobrania poniżej.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy kadrę realizującą zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej reprezentującą różne szczeble samorządu terytorialnego:

 1. poziom zadań gminnych: asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące się opieką i pomocą w opiece
  i wychowaniu dziecka,
 2. poziom powiatów: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych (lub centrum), w tym placówek typu rodzinnego; inni pracownicy tj. pedagog, psycholog, osoba prowadzącą terapię, opiekun dziecięcy, pracownik socjalny
  w placówce, rodziny zastępcze – w szczególności zawodowe oraz prowadzący rodzinne domy dziecka,
 3. poziom województwa (marszałek): pracownicy ośrodków adopcyjnych.

 

Szkolenia obejmują również następujące grupy osób:

 1. przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów);
 2. przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców);
 3. przedstawicieli systemu zdrowia (lekarze, pielęgniarki);
 4. inne służby pracujące z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

Szkolenia skierowane są do osób, które uczestniczą w działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, będąc członkami różnych zespołów zdaniowych, tj. zespołów interdyscyplinarnych, zespołów oceniających zasadność pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zespołów oceniających osoby sprawujące pieczę zastępczą.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie załączonego Formularza zgłoszeniowego i  przesłanie zeskanowanego na adres e-mail: edyta.sidor@lubelskie.pl a następnie przesłanie oryginału pocztą tradycyjną najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem danego szkolenia.

Dokumenty dostępne są również na stronie internetowej www.rops.lubelskie.pl w zakładce „Bliżej Rodziny” – Aktualności lub www.blizejrodziny.pl w zakładce Rekrutacja.

Możliwe jest uczestnictwo w więcej niż jednym szkoleniu.

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” o szczegółach dot. szkolenia/szkoleń zostaną  poinformowani e-mailem wyłącznie zakwalifikowane osoby!


Terminy szkoleń mogą ulec zmianie.

Szczegółowych informacji o projekcie i szkoleniach udziela:

Edyta Sidor – e-mail: Edyta.sidor@lubelskie.pl  tel. 81 528-76-46;

Informacja dodatkowa !

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza również  na bezpłatne szkolenia e-learning z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Jednocześnie przypominamy, iż jest to jedna
z dwóch form wsparcia szkoleniowego oferowana Państwu w ramach ww. Projektu obok szkoleń stacjonarnych z których Państwo możecie korzystać jednocześnie. Obie formy wsparcia są zupełnie bezpłatne.

Przeznaczeniem platformy e-learning jest pomoc pracownikom realizującym zadania z zakresu ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy poprzez nowoczesne formy szkolenia.

Unikalne materiały, nowoczesna forma szkoleń oraz możliwość natychmiastowego przetestowania stopnia opanowania materiału – to główne cechy platformy e-learning.

Szkolenia online pozwalają na naukę w dowolnym miejscu i czasie. Szczególnie polecane dla osób, które nie mają czasu na szkolenia stacjonarne. Idealne dla osób chcących ciągle podnosić swoje umiejętności.

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami do niniejszego e-maila oraz do skorzystania z oferty szkoleniowej umieszczonej na platformie e-learning.

Link do formularza rejestracyjnego do platformy e-learning: http://blizejrodziny.pl/rekrutacja/2-uncategorised/23-formularz-rejestracyjny