Skip to content

Krzywo weszło – zmień ustawienia – Ogólnopolska kampania społeczna

„Krzywo weszło – zmień ustawienia” to ogólnopolska kampania społeczna adresowana do młodych ludzi oraz ich rodziców. Jej celem jest promowanie zdrowych postaw życiowych oraz edukowanie na temat zagrożeń związanych z używanie narkotyków i tzw. dopalaczy. Inicjatywa została oparta na grze edukacyjnej, wykorzystującej motyw ustawień smartfona. Celem organizatorów kampanii – Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej jest edukowanie na temat szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych. Za kreację kampanii, produkcję gry, spotów internetowych, strony internetowej oraz emisję kampanii w mediach odpowiada Fabryka Komunikacji Społecznej. Kampania będzie trwać od listopada 2018r. do grudnia 2019 r.

Problem narkotykowy jest skomplikowanym i wielowymiarowym zjawiskiem, który dotyczy także młodych osób. Badanie „Młodzież 2016” zrealizowane przez CBOS pokazuje, że większość uczniów szkół ponadpodstawowych nie korzysta z substancji psychoaktywnych. W porównaniu z 2003 r. odsetek uczniów, którzy odpowiedzieli twierdząco na pytanie o używanie nielegalnych substancji spadł z 24% do 17%.1 Niestety dzisiejszy rynek narkotykowy to również nowe substancje psychoaktywne, czyli tzw. dopalacze. Jak wskazuje raport Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii pośród polskich nastolatków w wieku od 15 do 16 lat aż 10% choć raz próbowało tzw. dopalaczy.

Kampania społeczna „Krzywo weszło – zmień ustawienia” ma za zadanie zmniejszyć to negatywne zjawisko. W związku z tym organizatorzy chcą pokazać młodym ludziom w jaki sposób mogą się ustrzec przed niebezpieczeństwem, jakie normy i postawy mogą w tym pomóc oraz gdzie w razie potrzeby można szukać pomocy. Hasło kampanii „zmień ustawienia” ma zaś zmotywować odbiorców do aktywnej postawy sprzeciwu wobec ich używania.

Dzięki wykorzystaniu środków masowego przekazu, posługując się nowoczesnymi metodami komunikacji, kampania dotrze do ok. 2 mln Polaków. Jak wskazują badania CBOS z 2017 r., wśród osób w wieku 16-24, aż 100% osób korzysta z Internetu3 oraz 88%, jako telefonu komórkowego używa wyłącznie smartfona. Są to najwyższe odsetki ze wszystkich badanych grup wiekowych. Z tego powodu główny składnikiem kampanii będzie prosta gra internetowa oraz baza wiedzy zawarta na stronie internetowej www.krzywoweszlo.pl. Rozgrywka i podejmowane przez gracza wybory przy „zmianie ustawień” pokazują w przyjazny sposób „drogowskazy”, jakimi należy kierować się w życiu.

 

Kampania posługuje się metodą „nauki przez zabawę”, zaś teksty do gry oraz strony internetowej kampanii były tworzone przez ekspertów zajmujących się problematyką przeciwdziałania narkomanii. „Poprzez atrakcyjną i bliską młodym osobom formę gry internetowej chcemy upowszechnić wiedzę zarówno na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, alternatywnych sposobów zaspokajania potrzeb życiowych, jak również chcemy przygotować młode osoby do reagowania w sytuacji, kiedy ktoś w ich otoczeniu ma problem z narkotykami.” – mówi Agnieszka Sieniawska, Przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej.

 

 

Źródło: http://www.politykanarkotykowa.pl/profilaktyka/krzywo-weszlo-zmien-ustawienia-czyli-jak-skutecznie-przeciwdzialac-narkomanii/

 

Do pobrania:

http://krzywoweszlo.pl/ – gra

http://www.politykanarkotykowa.pl/wp-content/uploads/PROJEKTY/EXIT/Logo.png – logo

https://youtu.be/kAOkIKvX4zk – film 15 sek.

https://youtu.be/eqjVQg-hcgQ – film 5 sek.

www.politykanarkotykowa.pl/wp-content/uploads/PROJEKTY/EXIT/mat/Plakat_1.pdf

http://www.politykanarkotykowa.pl/wp-content/uploads/PROJEKTY/EXIT/mat/Plakat_2.pdf

http://www.politykanarkotykowa.pl/wp-content/uploads/PROJEKTY/EXIT/mat/Plakat_3.pdf

http://www.politykanarkotykowa.pl/dzialania-pspn/kampania-spoleczna-krzywo-weszlo-zmien-ustawienia/