Skip to content

Nowy, wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w latach 2019-2023 we wszystkich województwach realizowany będzie program „Posiłek w szkole i w domu”, na który zostanie przeznaczone 2,75 mld zł, z budżetu państwa. Skorzysta z niego 2 478 gmin i prawie 1,2 mln osób. Zapewni on pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program wpisuje się w inicjatywy strategiczne mające znaczenie dla rozwoju Polski wyznaczone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie  o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. 

Istotnym elementem programu będzie także zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Programu na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/posilek-w-szkole-i-w-domu-szczegoly-programu