Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje o możliwości składania ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przedmiotem jest zadanie określone w „Wojewódzkim programie rozwoju zróżnicowanych form wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi”.

Do pobrania:

Szczegółowy opis zadania
Załącznik nr 1 – Wzór oferty
Załącznik nr 2 – Wzór sprawozdania