Dzięki unijnemu dofinansowaniu 4⃣4⃣ Domom Pomocy Społecznej zostaną udzielone granty ‼🏘

Celem projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Całkowita wartość wsparcia wynosi blisko 2⃣3⃣ mln zł (wsparcie z EFS to 1⃣9⃣ mln zł). Dzisiaj Marszałek Jarosław Stawiarski podpisał umowy z 7⃣ beneficjentami. Udzielone granty zostaną wypłacone za okres 3⃣ miesięcy (od lipca do września br.).

W ramach grantu można było wnioskować o wsparcie w kilku obszarach:
🔹 zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i miejsc do kwarantanny w DPS;
🔸 dodatki do wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami w związku ze sprawowaniem opieki;
🔹 zatrudnienie dodatkowych pracowników w DPS-ach do świadczenia opieki nad mieszkańcami DPS-ów na okres maksymalnie 3 miesięcy;
🔸 przygotowanie tymczasowych miejsc odbywania kwarantanny;
🔹 przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.

ℹ Projekty zostały sfinansowane w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.